Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

B.9 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
3.1 Rijksbijdragen            
               
3.1.1 Rijksbijdragen OCW    81.929.138     79.694.000     76.938.152 
               
3.1.2 Overige subsidies OCW          
3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies    2.479.620     1.095.000     1.061.381 
3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies    11.501.912     12.008.000     9.701.282 
       13.981.532     13.103.000     10.762.663 
               
  Totaal Rijksbijdragen    95.910.670     92.797.000     87.700.815 

Toelichting:

3.1 Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdrage is ten opzichte van de begroting € 2,2 mln. hoger uitgevallen. Deze hogere normatieve rijksbijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de lumpsum door de compensatie van de toegenomen werkgeverslasten en de compensatie van de eenmalige uitkering van € 500 per medewerker.
3.1.2 Overige subsidies OCW
De overige subsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting € 0,9 mln. hoger uitgevallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere geoormerkte subsidies in verband met de in 2017 toegekende RIF Fieldlab PracTICe subsidie en een correctie van de omzet 2016 in 2017 op de projecten RIF Model Regionaal Co-makership en RIF Regionaal Techniek Centrum 2020.
 

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies            
               
3.2.1 Participatiebudget            
3.2.1.1 Bijdrage educatie    911.726     816.000     841.164 
  Overige overheidsbijdragen    514.166     309.000     326.271 
       1.425.892     1.125.000     1.167.435 

Toelichting:

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De stijging van de overige overheidsbijdragen ten opzichte van 2016 en begroting betreft met name een stijging door projecten die in 2017 nieuw zijn gestart en reeds lopende projecten waar een vervolg aan is gegeven. Dit betreft o.a. RIF Fieldlab PracTICe, Community of Practice Tourism (CoPT) en TopTechniek in Bedrijf.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden            
3.3.2 Cursusgelden sector BE            
  Ontvangen college-, cursus, les- en examengelden    1.459.305     100.000     1.451.205 
  Ingehouden Rijksbijdrage OCW    806.699‑   0    711.465‑
       652.606     100.000     739.740 
               
  Toerekening aan 2018    533.801‑   0    534.158‑
  Totaal    118.805     100.000     205.582 

Toelichting:

3.3.2 Cursusgelden sector BE
Het saldo van de post cursusgelden ontstaat doordat de ingehouden rijksbijdrage door het ministerie op basis van t-2 plaatsvindt en de ontvangen cursusgelden betrekking hebben op het huidige boekjaar.
 

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
3.4 Baten werk in opdracht van derden            
3.4.1 Contractonderwijs    589.250     375.000     561.512 
3.4.3.1 Inburgeringscontracten    3.363.879     2.343.000     2.467.981 
3.4.3 Overige baten werk in opdracht van derden    2.757.714     2.437.000     2.907.665 
       6.710.843     5.155.000     5.937.158 

Toelichting:

3.4.1 Contractonderwijs
Bij het opstellen van de begroting werd verwacht dat de contractactiviteiten zouden afnemen; dit bleek echter niet het geval. De mutatie ad 0,2 mln. ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door een hogere realisatie in Hardenberg van € 0,2 mln., voornamelijk ontstaan door twee nieuwe contractactiviteiten die in 2017 zijn uitgevoerd en die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren.
3.4.3.1 Inburgeringscontracten
Ten tijde van het opstellen van de begroting was niet duidelijk dat de deelnemersaantallen voor de inburgeringstrajecten substantieel zouden stijgen. In het jaar 2015 zijn veel deelnemers ingestroomd, wat verder is doorgezet in het jaar 2016 en 2017. Deelnemers volgen gemiddeld 2 jaar een inburgeringstraject bij het Alfa-college, waardoor een deel van de instroom 2015, evenals alle instroom in 2016 en 2017 bijdragen aan de omzet.
3.4.3 Overige baten werk in opdracht van derden
De opbrengsten zijn licht gedaald ten opzichte van 2016. Deze daling was in de begroting 2017 reeds voorspeld. De daling is echter minder hoog dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage ten behoeve van Internationaliseringsactiviteiten.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
3.5 Overige baten            
               
3.5.1 Verhuur    353.544     306.000     351.724 
3.5.2 Detachering personeel    1.241.873     848.500     1.344.427 
3.5.5 Ouderbijdragen    904.163     652.000     850.964 
       2.499.580     1.806.500     2.547.115 

Toelichting:

3.5.2 Detachering personeel
De opbrengsten liggen in lijn met 2016. De mutatie ten opzichte van de begroting betreft voornamelijk nieuwe detacheringen in 2017 die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren alsmede detacheringsovereenkomsten die eind 2016 zouden aflopen echter verlengd zijn in 2017.
3.5.5 Ouderbijdragen
In de begroting zijn onder ‘ouderbijdragen’ kosten opgenomen ten aanzien van de tijdelijke regeling ‘voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’. Deze kosten zijn echter in 2017 verantwoord onder 4.4.4 Overige.
 

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
3.5.6 Overige            
  Kantine    916.563     612.000     784.700 
  Omzetbelasting    162.297     100.000     140.645 
  Excursies    318.175     390.000     389.902 
  Overig    225.574     164.000     209.454 
       1.622.609     1.266.000     1.524.701 
               
  Totaal overige baten    4.122.189     3.072.500     4.071.816 

Toelichting:

3.5.6 Overige
Kantine: de toename van het aantal studenten en personeelsleden heeft geleid tot hogere kantinebaten. Zie ook de toelichting met betrekking tot de kantinekosten bij 4.4.4 Overige.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
4.1 Personeelslasten            
               
  Lonen en salarissen            
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen    52.775.720     66.845.500     50.547.388 
4.1.1.2 Sociale lasten    6.724.320    0    6.320.558 
4.1.1.3 Pensioenpremies    7.334.328    0    5.988.440 
4.1.1 Lonen en salarissen    66.834.368     66.845.500     62.856.386 

Toelichting:

4.1 Personeelslasten
Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2017 was 1.252. Gemiddeld bedraagt de inzet in 2017 963,4 fte. Dat is 15,4 fte (exclusief mobiliteit) hoger dan begroot.
De totale loonkosten zijn gelijk aan de begrote loonkosten voor 2017. Door de hogere fte-inzet ten opzichte van de begroting stijgen de personele lasten met € 1,0 mln. Tegenover deze hogere personele lasten, staan voor € 1,0 mln. aan lagere uitgaven voornamelijk als gevolg van een lagere gemiddelde personele last  (€ 0,8 mln.).

De loonkosten in 2017 vallen € 4,0 mln. hoger uit ten opzichte van 2016. Dit is een gevolg van de toename van het gemiddeld aantal fte’s met 30 fte’s ten opzichte van 2016 (€ 2,2 mln.), onder andere door de toename van inzet als gevolg van het stijgend aantal inburgeringstrajecten (€ 1,0 mln.) en door de groei van het aantal deelnemers (€ 0,2 mln.). Daarnaast liggen de loonkosten hoger als gevolg van de in april betaalde eenmalige uitkering  van € 500 uit het onderhandelaarsakkoord cao mbo 2016-2017 (€ 0,5 mln.). Tot slot zijn de pensioenlasten ten opzichte van 2016 met € 1,3 mln. gestegen als gevolg van stijging van de werkgeverspremie per 1 januari 2017.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
  Overige personele lasten            
4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen    1.950.122     210.000     1.361.411 
               
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst    5.567.401     3.919.500     4.443.210 
4.1.2.3 Overig            
  Wachtgelduitkeringen    1.292.553     1.100.000     1.361.457 
  Scholing    1.013.404     1.084.500     941.749 
  Verzuimpreventie    168.106     147.000     173.503 
  Reis- en verblijfkosten    207.048     341.500     200.959 
  Personeelsactiviteiten    234.130     230.000     233.478 
  Casokosten    152.098     145.000     167.703 
  Vergaderkosten    250.047     219.500     253.185 
  Verzekering personeel    2.881     12.000     7.676 
  Aanstelling personeel    173.181     37.500     60.505 
  Vakantiedagen    27.127    0    1.026 
  Jubilea/ziekte/afscheid    73.056     66.500     53.712 
  Vertrekbevord. maatregelen/mobiliteit    329.067     200.000     35.000 
  Overig    37.629     38.500     36.634 
4.1.2 Overige personele lasten    11.477.850     7.751.500     9.331.208 
               
4.1.3 Af: uitkeringen    305.569‑    33.000‑    277.241‑
               
  Totaal personeelslasten    78.006.649     74.564.000     71.910.353 

Toelichting:

4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen
Voor een onderbouwing van deze post zie de toelichting bij de Personeelsvoorzieningen (zie  2.2.1).
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn met € 1,6 mln. gestegen ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een toename van inhuur werk derden. Deze toename wordt mede veroorzaakt door extra kosten naar aanleiding van een uitgevoerde nulmeting ten aanzien van de wachtgeldpopulatie en het inzetten van een wachtgeldcoördinator.
De toename van de populatie op Educatie heeft eveneens gezorgd voor het extra inzetten van extern personeel.
Ook is in 2017 het Lectoraat ‘Ondernemen in verandering’ gestart waar het Alfa-college en de Hanzehogeschool in samenwerken heeft bijgedragen aan een toename van deze kosten.
 

WNT-verantwoording 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ROC Alfa-college Het voor ROC Alfa-college toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 165.000 (onderwijs, klasse F, aantal complexiteitspunten bedraagt 17). Het aantal complexiteitspunten is als volgt opgebouwd:

  2013 2014 2015 Gemiddeld Punten
Totale baten (inclusief rentebaten en resultaat deelnemingen) in € 84.192 86.300 93.028 87.840 8
Gemiddeld aantal deelnemers 10.552 10.914 11.349 10.938 4
Gewogen onderwijssoorten 6 6 6 6 5
Complexiteitspunten         17

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x €1 dhr. W. Moes mw. C.P. de Graaff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 128.284 119.756
Beloningen betaalbaar op termijn 17.071 16.928
Subtotaal 145.355 136.685
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 165.000 165.000
     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 145.355 136.685
     
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
     
Gegevens 2016    
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 120.350 113.885
Beloningen betaalbaar op termijn 14.667 14.547
Totale bezoldiging 2016 135.016 128.432

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Het Alfa-college heeft in 2017 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

 

bedragen x €1 mw. M.C.A. Smilde dhr. L. Dijkema dhr. M. Fernhout
Functiegegevens voorzitter vice-voorzitter lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 6.250 6.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 24.750 16.500 16.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 7.500 6.250 6.250
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Gegevens 2016      
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 7.500 6.250 6.250
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totale bezoldiging 2016 7.500 6.250 6.250

bedragen x €1 dhr. G. Woltjers mw. E.J. Bakelaar dhr. H. Kox
Functiegegevens lid lid lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 6.250 6.250 6.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.500 16.500 16.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 6.250 6.250 6.250
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Gegevens 2016      
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 1/3 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 6.250 6.250 4.688
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totale bezoldiging 2016 6.250 6.250 4.688

bedragen x €1 dhr. C. Wigmans
Functiegegevens lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12
   
Bezoldiging  
Bezoldiging 6.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.
Totale bezoldiging 6.250
   
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
   
Gegevens 2016  
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 6.250
Beloningen betaalbaar op termijn -
Totale bezoldiging 2016 6.250

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Het Alfa-college heeft in 2017 geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
4.2 Afschrijvingen            
               
4.2.2 Materiële vaste activa            
  Afschrijving gebouwen    3.240.496     3.010.500     2.920.226 
  Afschrijving inventaris    1.373.688     1.412.500     1.372.762 
  Afschrijving financiele vaste activa    44.090     39.000     62.557 
  Afschrijving lease Capgemini    879.913     855.000     886.951 
  Afschrijving inhaal   0   0    138.428 
               
Totaal afschrijvingen    5.538.187     5.317.000     5.380.924 

Toelichting:

4.2.2. Afschrijvingen vaste activa
De afschrijvingen liggen in lijn met de begroting en de realisatie 2016 met uitzondering van de afschrijving op gebouwen. Hierin is in 2017 opgenomen een inhaalafschrijving ad € 0,3 mln. in verband met de sloop van de gebouwdelen B en C van het gebouw aan de Voltastraat in Hoogeveen.
 

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
4.3 Huisvestingslasten            
               
4.3.1 Huur    3.212.832     3.237.000     2.802.716 
4.3.2 Verzekeringen    69.476     74.000     69.235 
4.3.3 Onderhoud    612.948     710.000     503.608 
4.3.4 Energie en water    610.337     789.000     707.847 
4.3.5 Schoonmaakkosten    783.631     833.000     823.322 
4.3.6 Heffingen    456.306     536.000     493.085 
4.3.7 Overige    387.222     312.000     272.794 
               
  Totaal huisvestingslasten    6.132.752     6.491.000     5.672.607 

Toelichting:

4.3.1 Huur
De huurkosten zijn met € 0,4 mln. gestegen ten opzichte van 2016 in verband met extra huur van sport- en lesruimten. Daarnaast heeft een eenmalige verrekening van balansposten in 2016 geleid tot lagere kosten in dat jaar.

4.3.4 Energie en Water
De kosten voor energie en water zijn gedaald ten opzichte van de begroting en 2016. Dit is te danken aan de zachte weersomstandigheden en het aangaan van een nieuw energiecontract met lagere prijzen.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
4.4 Overige lasten            
               
4.4.1 Administratie- en beheerslasten            
  Administratie en beheer    149.075     135.000     130.922 
  Telefoon- en portokosten    763.907     806.000     753.777 
  Accountantskosten    67.917     75.000     99.198 
  Contributies    1.063.321     884.000     864.877 
  Software licenties    899.669     1.117.500     765.636 
  Diensten ICT    3.687.969     3.925.000     4.107.186 
  Diensten internet    13.162     7.000     6.505 
     6.645.020     6.949.500     6.728.101 

Toelichting:
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:

  • controle jaarrekening: € 50.439 (2016: € 71.783).
  • overige controleopdrachten: € 17.478 (2016: € 32.422).
  • adviesdiensten: € 0 (2016: € 0)
  • andere niet-controlediensten: € 0 (2016: € 7.629)

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2017 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2017 zijn verricht, daarbij opgemerkt dat alle lasten betrekking hebben op Ernst & Young Accountants LLP.

Contributies: stijging van de kosten ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door het afnemen van meer digitale examens en extra SPL-contributie door toename van het aantal studenten bij de aangesloten opleidingen in Hoogeveen.

Softwarelicenties: de kosten van softwarelicenties zijn € 0,2 mln. lager uitgevallen ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door onderrealisatie op interne projecten.

      EUR   EUR   EUR
               
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen            
  Literatuur/abonnementen    73.743     103.000     91.872 
  Materiaalkosten    1.240.724     1.283.500     1.199.520 
  Inkoop materialen    617.274     706.500     578.383 
  Onderhoud/klein inventaris    597.102     461.000     472.087 
  Reprokosten    319.304     275.000     320.315 
  Leerlingactiviteiten    975.209     980.000     819.751 
  Examenkosten    517.435     649.000     539.295 
  Excursies    305.028     410.000     524.380 
  Inkoop Dienstverlening    161.987     144.000     176.648 
  Winkelprojecten   0   0    894 
     4.807.806     5.012.000     4.723.145 

Toelichting:

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderhoud/klein inventaris: de stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door uitgevoerde, kleine onderhoudswerkzaamheden in onze gebouwen en door de aanschaf van klein materiaal.

Excursies: de daling van de kosten ligt in lijn met de daling van de baten. Zie 3.5.6.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
4.4.4 Overige        
  PR-kosten    745.753     835.000     818.272 
  Verzekeringskosten    39.540     33.000     20.856 
  Afschrijving debiteuren    231.643    0    72.534 
  Bijdrage expl.kosten. Kluiverboom    205.333     100.000     100.000 
  Kantinekosten    855.698     568.000     739.004 
  Tegemoetkoming schoolkosten    219.475    0    798 
       2.297.442     1.536.000     1.751.464 
             
               
  Totaal overige lasten    13.750.268     13.497.500     13.202.710 

Toelichting:

4.4.4 Overige
PR-kosten: de PR-kosten zijn lager dan de begroting en de realisatie 2016 doordat bij meerdere PR-activiteiten een accentverschuiving in de uitvoering heeft plaatsgevonden die tot een besparing van de kosten heeft geleid.

Kantinekosten: de kantinekosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Deze mutatie ligt in lijn met een hogere omzet vanwege met name de toename in deelnemers waardoor eveneens de inkoopkosten zijn gestegen.

Tegemoetkoming schoolkosten: tegenover deze kosten staat een geoormerkte subsidieregeling van OC&W. Deze regeling is eind 2016 in gegaan. In 2017 is er veel aandacht vanuit het Alfa-college besteed aan deze regeling en is actief bekendheid aan deze regeling gegeven. Mede hierdoor liggen de kosten in 2017 fors hoger dan in 2016.

      2017   begroting 2017   2016
      EUR   EUR   EUR
5 Financiële baten en lasten            
               
5.1 Rentebaten    7.578     10.000     11.812 
5.5 Rentelasten (-/-)    1.657.408‑    1.640.000‑    1.780.444‑
  Totaal financiële baten en lasten    1.649.830‑    1.630.000‑    1.768.632‑
               
               
7 Resultaat deelnemingen            
               
  Resultaat deelnemingen    436.272     450.000     450.943 

Toelichting:

7. Resultaat deelnemingen
Onder het resultaat deelnemingen is het resultaat van het Alfa-college in de CV LOC+ opgenomen over het jaar 2017. De CV zorgt voor de exploitatie van het LOC te Hardenberg.