Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

B.5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.2 Materiële vaste activa              
    aanschaf afschrijving          
    prijs cumulatief boekwaarde investeringen mutatie afschrijving boekwaarde
     1/01/17  1/01/17  1/01/17 2017 2017 2017 31/12/17
                 
1.2.1 Gebouwen en terreinen  105.451.382   36.788.570   68.662.812   764.732  0  3.240.496   66.187.048 
1.2.2 Inventaris en apparatuur  33.326.721   26.872.053   6.454.668   939.202  0  1.373.688   6.020.182 
Lease Capgemini  4.377.092   2.741.811   1.635.281   403.478  0  879.913   1.158.846 
  Project Capgemini  4.137.020   4.137.020  0 0 0 0 0
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen  299.778   196.805   102.973   19.764  0  44.090   78.647 
                 
                 
  Materiële vaste activa  147.591.993   70.736.259   76.855.734   2.127.176  0  5.538.187   73.444.723 

Toelichting:

1.2.1 Gebouwen en terreinen
In de afschrijving van gebouwen en terreinen is opgenomen de inhaalafschrijving over de gebouwdelen B en C van het gebouw aan de Voltastraat in Hoogeveen.
1.2.2 Inventaris en apparatuur
Lease Capgemini zijn de investeringen als gevolg van het (financial lease) contract met Capgemini (de onderhandelingen over een verlenging van het contract tot juli 2020 zijn in een ver gevorderd stadium). Door de financial leaseconstructie is het Alfa-college geen juridisch eigenaar van deze investeringen. Het project Capgemini betreft de investeringen in de infrastructuur als gevolg van de outsourcing van de IT-diensten. 
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
Onder deze post staan de investeringen in het huurpand LOC+ Hardenberg.

1.3 Financiële vaste activa            
    boekwaarde investering desinvestering resultaat Overige boekwaarde
     1/01/17 verstrekt afgelost deelnemingen mutaties 31/12/17
               
1.3.2 Deelneming LOC+ Hardenberg  9.048.532  0  587.732   436.272  0  8.897.072 
1.3.4 Coop. Netwerk ZON  2.269  0 0 0 0  2.269 
               
  Financiële vaste activa  9.050.801  0  587.732   436.272  0  8.899.341 

Toelichting:

1.3.2 Deelneming LOC+ Hardenberg
In 2006 is de CV LOC+ te Hardenberg opgericht ten behoeve van de bouw van het Lokaal Opleidingen Centrum. De totale kapitaalstorting van het Alfa-college bedraagt € 11,0 mln. Het totale belang van het Alfa-college in de CV LOC+ is 37,07%. Jaarlijks vindt er vanuit de deelneming een terugbetaling van de kapitaalstorting plaats. Ieder kwartaal wordt er een bedrag van € 146.933 ontvangen. Deze ontvangsten zijn opgenomen onder ‘desinvesteringen afgelost’.

1.5 Vorderingen          
    31/12/17     31/12/16  
    EUR     EUR  
             
1.5.1 Debiteuren    344.667       366.658 
1.5.3 Groepsmaatschappijen    255.026       74.558 
1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten    1.653.681       1.270.492 
1.5.6 Overige overheden    1.917.665       1.692.219 
1.5.7 Overige vorderingen (personeel)    52.285       20.203 
           
1.5.8 Overlopende activa          
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten  1.067.576       504.780   
1.5.8.3 Overige overlopende activa  5.073       28.912   
  Omzetbelasting 4e kwartaal  168.487       282.142   
       1.241.136       815.834 
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid          
1.5.9.1 Stand per 1-1  284.107‑    229.716‑  
1.5.9.2 Onttrekking  998       18.144   
1.5.9.3 Dotatie  321.599‑      72.535‑  
1.5.9.4 Vrijval  89.956      0  
       514.752‑      284.107‑
             
  Vorderingen    4.949.708       3.955.857 

Toelichting:

1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten
De mutatie ten opzichte van 2016 is te verklaren door de toename en instroom van studenten w.o. inburgeraars. Deze toename is in 2016 gestart en heeft zich doorgezet in 2017.
1.5.6 Overige overheden
Dit betreft de vorderingen op gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen.  
1.5.8 Overlopende activa
De toename van de vooruitbetaalde kosten betreft met name een in 2017 vooruitbetaalde factuur aan Cap Gemini Nederland BV.    
1.5.9 Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening bestaat voornamelijk uit de posten die bij het incassobureau liggen.
 

1.6 Effecten            
    Boekwaarde Investeringen   Desinvestering Overige Boekwaarde
     1/01/17       mutaties 31/12/17
               
1.6.3 Overige effecten  80.000  0   0  80.000‑ 0
               
  Effecten  80.000  0   0  80.000‑ 0

Toelichting:

1.6.3 Overige effecten
De overige effecten betreffen 8 certificaten aandelen B met een nominale waarde per stuk van € 1.000; daarnaast is € 72.000 in de agio gestort bij de Stichting Administratiekantoor Community Network Noord Nederland. De certificaten zijn in 2017 verkocht.
 

1.7 Liquide middelen          
    12/31/2017     12/31/2016  
    EUR     EUR  
             
1.7.1 Kasmiddelen  17.581       25.523   
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen  23.337.356       15.880.500   
             
  Liquide middelen    23.354.937       15.906.023 

2.1 Eigen Vermogen          
      stand per resultaat overige stand per
       1/01/17 2017 mutaties 31/12/17
             
2.1.1 Algemene reserve    39.537.524   3.864.491  0  43.402.015 
             
2.1.2 Bestemmingsreserve          
  Reserve vavo    459.000   321.630‑ 0  137.370 
  Reserve contractactiviteiten    272.483‑  170.286  0  102.197‑
  Reserve educatie    49.803  0 0  49.803 
  Reserve inburgering   0  23.215‑ 0  23.215‑
  Reserve cursusgeld    1.221.317   118.805  0  1.340.122 
  Boekenreserve    161.752   161.752‑ 0 0
     1.619.389   217.506‑ 0  1.401.883 
             
2.1.8 Statutaire reserves (Stichtingskapitaal)    1.066  0 0  1.066 
           
  Eigen vermogen    41.157.979   3.646.985  0  44.804.964 

Toelichting:

2.1 Eigen vermogen
Er zijn geen bepalingen ten aanzien van reserves in de statuten opgenomen, met uitzondering van het stichtingskapitaal.
2.1.1 Algemene reserve
Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat, met uitzondering van de
mutaties in de bestemmingsreserves, toegevoegd aan de algemene reserve.
2.1.2 Bestemmingsreserve
De reserves vavo, contractactiviteiten, educatie, cursusgeld en boekenreserve zijn in vorige boekjaren gevormd en er is aan alle gevormde reserves door het College van Bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven.

In 2014 is een bestemmingsreserve gevormd voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), conform het besluit van het College van Bestuur. Deze reserve dient binnen 3 jaar na het vormen ervan te worden benut. De ‘overige mutatie’ betreft de vrijval van het resultaat 2014.

De reserve contractactiviteiten is in het verleden gevormd door het College van Bestuur aangezien het regulier onderwijs niet ten koste mag gaan van de activiteiten van contractonderwijs. Aangezien de reserve een negatief saldo betreft, zijn er geen mogelijkheden tot besteding. Momenteel is deze reserve negatief en er wordt aan gewerkt deze negatieve reserve terug te dringen.
De reserve cursusgeld mag worden benut wanneer de ingehouden cursusgelden in enig jaar hoger zijn dan gefactureerd is. Als gevolg van t-2 inhouding is deze bestemmingsreserve in het verleden gevormd.
De boekenreserve is in het verleden gevormd uit het batig saldo van verhuur van boeken die in eigen bezit van het Alfa-college waren. Deze activiteiten voert het Alfa-college niet meer uit. Derhalve zullen er geen mutaties meer plaatsvinden op deze reserve. De reserve is vrijgevallen ten gunste van de Algemene reserve.

De bestemmingsreserves Educatie en Inburgering betreffen beide bestemmingsreserves die gevormd zijn vanuit het behaalde resultaat op inburgeringsactiviteiten. In 2016 zijn deze activiteiten aangemerkt als publiek. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat in 2017 deze activiteiten zijn aangemerkt als privaat.
De Educatiereserve is in 2016 gevormd vanwege het opvangen van explosieve groei en krimp in het inburgeringsproces. Deze publieke bestemmingsreserve is gevormd vanuit het resultaat behaald in 2016 op inburgeringsactiviteiten.
De bestemmingsreserve Inburgering betreft een in 2017 nieuw gevormde bestemmingsreserve. Dit betreft een private bestemmingsreserve gevormd vanuit het behaalde resultaat op inburgeringsactiviteiten. Aangezien de reserve een negatief saldo betreft, zijn er geen mogelijkheden tot besteding. Momenteel is deze reserve negatief en er is een plan opgesteld om deze negatieve reserve terug te dringen.

2.2 Voorzieningen              
    stand per dotaties ontrekking vrijval stand per kortl dl langl dl
     1/01/17 2017 2017 2017 31/12/17 <1jr >1jr
2.2.1 Personeelsvoorzieningen              
  Wachtgelden  3.144.777   3.107.185   1.407.074   502.548   4.342.340   1.184.068   3.158.272 
  Langdurig ziekteverzuim  99.590   278.690   138.540  0  239.740   208.642   31.098 
  Transitievergoeding  164.949   135.311  0  116.503   183.757   183.757  0
  Duurzame inzetbaarheid  302.447   359.608   7.616   17.219   637.220   76.035   561.185 
  Ambtsjubileum  1.174.167   365.158   72.340   33.990   1.432.995   82.952   1.350.043 
  Voorzieningen  4.885.930   4.245.952   1.625.570   670.260   6.836.052   1.735.454   5.100.598 

Toelichting:

2.2.1. Personeelsvoorzieningen
Wachtgelden: De wachtgeldvoorziening bestaat uit de huidige verplichtingen ten aanzien van de toekomstige uitkeringslast. Het uitgangspunt van de berekening van deze verplichting is de prognose van het UWV betreffende de maand december 2017, de declaratie WW-uitkering december 2017 en de prognose van WWplus betreffende de maand december 2017. De verplichting betreft verplichtingen tot het uitkeren van werkloosheiduitkeringen (tot en met boekjaar 2019) en de bovenwettelijke uitkering (tot en met boekjaar 2028) aan oud-werknemers, aangezien het Alfa-college hiervoor eigen risicodrager is.

De inschatting van de verplichtingen zijn op persoonsniveau berekend. Bij het bepalen van de hoogte van de verplichting is op persoonsniveau door de loopbaanbegeleidster van het Alfa-college en/of de personeelsadviseur een inschatting gemaakt van de kans op het vinden van werk. Hiervoor voeren zij gesprekken met betrokkenen en/of met het door het Alfa-college ingehuurde re-integratiebureau. Voor het bepalen van de kans hanteren zij de volgende criteria:

  1. leeftijd van de ex-mederwerk(st)er,
  2. omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag,
  3. persoonlijke omstandigheden/karakter van de ex-medewerk(st)er,
  4. arbeidsmarkt-courantheid.

Langdurig ziekteverzuim: In de voorziening langdurig ziekteverzuim is opgenomen de verplichting, die het Alfa-college heeft, tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten, waarbij geldt dat:

  1. een zieke medewerker langer dan 42 aaneengesloten weken, hetgeen neerkomt op 294 dagen, verzuimd moet hebben;
  2. de ziekte of arbeidsongeschiktheid naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet wordt opgeheven; er zal dus geen sprake zijn van volledige re-integratie.

Transitievergoeding: De voorziening transitievergoeding betreft de kosten van de ontslagvergoedingen voor de personen waarvan per balansdatum bekend is dat het Alfa-college voornemens is het dienstverband te beëindigen.

Duurzame inzetbaarheid: De voorziening duurzame inzetbaarheid bestaat uit de verplichtingen ten aanzien van de regeling seniorenverlof en is tegen contante waarde gewaardeerd.
Bij de berekening is uitgegaan van de populatie vaste medewerkers binnen het Alfa-college in de leeftijdscategorie 52- tot en met 67-jarigen met een dienstverband binnen de cao >5 jaar aaneengesloten en met een werktijdfactor-omvang van minimaal 0,4. Bij de berekening is rekening gehouden met dezelfde blijfkans als gebruikt voor de ambtsjubileumvoorziening (zie hieronder). Er is geen rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers. Bij de bepaling is tevens gebruikgemaakt van een inschatting van de gebruikmakingskans.
In de voorziening zijn de volgende categorieën meegenomen:

  • werknemers die in 2017 aan alle criteria van de regeling voldoen en tevens gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die in 2017 aan alle criteria van de regeling voldoen, echter geen gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die binnen 5 jaar aan de criteria van de regeling gaan voldoen (categorie D).

Voor deze categorieën is gebruik gemaakt van de gegevens over 2017.

Ambtsjubileum: De ambtsjubileumvoorziening bestaat uit de huidige verplichting ten aanzien van toekomstige uitkeringen van jubileum gratificaties, conform cao MBO. De voorziening is tegen contante waarde gewaardeerd.
Bij de berekening is uitgegaan van de populatie vaste medewerkers binnen het Alfa-college per ultimo 2017. Deze populatie bestond uit 23- tot en met 66-jarigen met een blijfkans oplopend van 16% naar 95%. Bij de berekening van de blijfkans is tevens rekening gehouden met de actuele gegevens van het CBS inzake de levensverwachting. Er is geen rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers.

    stand per aangegane aflossing stand per looptijd looptijd Rentevoet
     1/01/17 leningen   31/12/17 >1 jaar >5 jaar  
                 
2.3.5 Overige langlopende schulden              
Ministerie van Financiën (574)  7.740.000  0  430.000   7.310.000   7.310.000   5.590.000  3,39%
Ministerie van Financiën (575)  5.700.000  0  316.667   5.383.333   5.383.333   4.116.668  3,78%
  Ministerie van Financiën (2736)  9.600.000  0 0  9.600.000   9.600.000  0 0,10%
  ING 650118294  12.750.000  0  600.000   12.150.000   12.150.000   9.750.000  4,50%
  ING 650142330  8.500.000  0  400.000   8.100.000   8.100.000   6.500.000  4,95%
  Capgemini  778.385   403.477   672.355   509.507   509.507  0 4,50%
                 
  Totaal  45.068.385   403.477   2.419.022   43.052.840   43.052.840   25.956.668   

Toelichting:

2.3.5 Overige langlopende schulden
De aflossing voor het jaar 2018 ad € 2,4 mln. is opgenomen onder kortlopende schulden 2.4.1 kredietinstellingen.

Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met september 2021.
Er is een recht tot eerste hypotheek afgegeven aan het Ministerie van Financiën op de panden van het Alfa-college, exclusief het pand aan de Boumaboulevard, voor een totaalbedrag van € 41,0 mln.

Volgens opgave van het ministerie bedraagt de reële waarde van de langlopende schulden die zijn afgesloten bij het Ministerie van Financiën respectievelijk € 10.398.020 (lening 574), € 7.889.410 (lening 575) en € 9.605.680 (lening 2736). Om deze marktwaarde te bepalen heeft het ministerie alle toekomstige kasstromen contant gemaakt met de rentecurve van 6 april 2017.

Bij de ING Bank zijn twee leningen afgesloten inzake de nieuwbouw aan de Boumaboulevard, € 15,0 mln. (rente 4,50% per jaar; rentevast periode 7 jaar tot 1-3-2018 ) en € 9,0 mln. (rente 4,95%  per jaar; rentevast periode 10 jaar tot 1-3-2021). Als zekerheid voor deze financiering is, door middel van hypotheekrecht, het pand aan de Boumaboulevard als onderpand verstrekt.
Volgens opgave van de ING bedraagt de reële waarde van de langlopende schulden die zijn afgesloten bij de ING respectievelijk € 12.876.000 (lening 650118294) en € 9.624.080 (lening 650142330). Om deze marktwaarde te bepalen heeft de ING alle toekomstige kasstromen contant gemaakt met de rentecurve van 29 maart 2018.

De schuld bij Capgemini betreft de schuld inzake het (financial lease) contract. Aangezien in dit contract geen te betalen rentepercentage wordt vermeld, is de nominale rentevoet gesteld op 4,5%. De nominale leasebetalingen voor de periode langer dan een jaar na balansdatum bedragen € 509.507. De leasebetalingen die als last zijn verwerkt in 2017, bedragen € 879.913.

2.4 Kortlopende schulden 31/12/17     31/12/16  
    EUR     EUR  
             
2.4.1 Kredietinstellingen    2.371.868       2.665.437 
             
2.4.2 Vooruitgefact. en -ontvangen term. OHW    2.360.520       1.330.455 
             
2.4.3 Crediteuren    2.617.186       2.298.665 
             
2.4.7 Belastingen en premies sociale verz.          
2.4.7.1 Loonheffing    3.252.982       3.132.068 
             
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen    842.923       687.405 
             
2.4.10 Overlopende passiva          
2.4.10.2 Vooruitontv. geoormerkte OCW subs.  848.630       589.119   
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen, bindingstoelage  2.544.320       2.466.259   
2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten  55.000       55.713   
2.4.10.7 Rente  238.135       255.337   
2.4.10.8 Overige  823.289       1.255.665   
       4.509.374       4.622.093 
             
  Kortlopende schulden    15.954.853       14.736.123 

Toelichting:

2.4.1 Kredietinstellingen
Onder kredietinstellingen is de aflossing van de langlopende leningen weergegeven voor het kalenderjaar 2018.
2.4.2 Vooruitgefactureerd en -ontvangen termijnen onderhanden werk
Het bedrag ad € 2,2 mln. bestaat uit € 1,4 mln. aan vooruitontvangen en nog te besteden projectgelden, € 0,2 mln. vooruitgefactureerde omzet vavo, € 0,1 mln. aan vooruitgefactureerde omzet contractactiviteiten en € 0,5 mln. vooruitgefactureerde keuzevakken. 
2.4.10.2 Vooruitontv. geoormerkte OCW-subsidies
Het bedrag ad € 0,8 mln. betreft de nog te besteden geoormerkte subsidies. Een specificatie van de geoormerkte subsidies is opgenomen in Model G. De verantwoorde balanspositie sluit niet zichtbaar aan op model G aangezien de nog te besteden middelen van geoormerkte gelden zoals verantwoord in model G1 ook in de schuld voor vooruitontv. geoormerkte OCW-subsidies is opgenomen.
2.4.10.8 Overige
Dit saldo betreft voornamelijk nog te betalen facilitaire kosten.