Voorwoord College van Bestuur

In dit Geïntegreerd Jaardocument vindt u onze inhoudelijke en financiële verantwoording voor 2017. In dit voorwoord gaan we in op onze huidige positie en de uitdagingen die zij met ons meebrengt voor 2018.

We hebben als Alfa-college een stevige positie in onze regio’s. We worden door externen vaker benaderd als relevante partner. Daarbij vinden we dat onze externe exposure in de regio’s Hardenberg en Hoogeveen groter is dan in Groningen. Dat is voor een deel verklaarbaar door de verschillende sociaal-economische context, maar het vraagt van ons dat we ons in de regio Groningen nadrukkelijker profileren.

We zijn opnieuw gegroeid in studentenaantallen en ook ons marktaandeel is toegenomen. We zijn er trots op dat we weer een top-tien notering (zesde plaats) in de Keuzegids MBO hebben. Dat geeft zowel intern als extern vertrouwen. Tegelijkertijd moeten we alert blijven. Het aantal schoolverlaters en het verzuim onder medewerkers nemen toe en de scores op het eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek in 2017 zijn lager dan in de JOB-monitor 2016. Dit vraagt van ons dat we blijven investeren in een kwaliteitscultuur, waarin we samen met de medewerkers in deorganisatie de goede dingen blijven doen en blijven zoeken naar nieuwe acties en maatregelen om effectief te zijn.

Doorontwikkeling van de kwaliteit van ons ROC gaat vooral over cultuurontwikkeling. We zetten in op meer eigenaarschap bij leidinggevenden en teams in de organisatie en tegelijkertijd willen we stimuleren dat professionals elkaar in de organisatie meer opzoeken om gezamenlijk, daar waar mogelijk en/of gewenst over de grenzen van het eigen team of de eigen discipline, te werken aan verbetering. Dat vraagt ander gedrag van onze medewerkers en van ons. Daarop willen we dan ook o.a. met het leiderschapsprogramma in ons ROC (blijven) inzetten. Tegelijkertijd willen we dat gedrag op teamniveau realiseren door teams te stimuleren zich te ontwikkelen tot professionele leergemeenschap.

De uitkomsten van de interne audits laten zien dat we de kwaliteitsborging in de breedte steeds beter op orde hebben en dat de kwaliteit van het onderwijs bij bijna alle opleidingen voldoende of goed is. De rendementen blijven min of meer gelijk als we kijken naar de oude normen. De nieuwe, aangescherpte, normen laten beduidend meer risico-opleidingen dan voorheen zien. Samen met onze directeuren zullen we de risico-opleidingen nauwlettend volgen.

Helaas hebben we gemerkt dat onze examenorganisatie nog onvoldoende stevig staat en dat er nogal wat kwaliteitsissues ten aanzien van examinering zijn. We hebben daarom ingezet op de professionalisering van medewerkers, de kwaliteit van de afname, de vulling van de examendossiers en de aansturing van de verschillende onderdelen van de examinering. Ook in 2018 blijven we erop inzetten die aspecten te verbeteren in de gehele organisatie.

We hebben ook het afgelopen jaar weer veel geïnvesteerd in innovatie van ons onderwijs. Er zijn nu samen met twee HBO-instellingen lectoraten. Rijnland Academie en EPI-kenniscentrum zijn ook gericht op innovatie. We hebben drie RIF-programma’s die echt bijdragen aan de samenwerking met onze omgeving en het ontwikkelen van innovatief onderwijs. We participeren daarnaast in een aantal andere RIF’s. Ook de extra middelen voor innovatieve plannen van teams geven een stevige boost aan ontwikkeling van onderwijs in comakership met andere teams. In 2017 zijn we begonnen met onderzoeken hoe we al deze innovaties kunnen verdiepen en verduurzamen; daarmee gaan we in 2018 door.

In 2017 constateerden we dat onze mooie HRM-ontwikkeling op een aantal terreinen stagneerde. Onder meer met betrekking tot moeilijk vervulbare vacatures, regie op verzuim, het vraagstuk van de wachtgelders, de invulling van functies in het kader van de Paricipatiewet (de ‘banenafspraakbanen’), budgetten voor professionalisering en het loopbaanbeleid voor docenten realiseerden we niet onze ambities. Daarom wordt er nu gewerkt aan het meer lean inrichten van de HRM-processen en aan meer strategische ondersteuning door de dienst P&O en werken we samen met andere ROC’s aan aanpakken voor moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast is met name de ontwikkeling van de kwaliteit en meer pro-actieve aandacht van leidinggevenden voor HRM van groot belang.

Qua financiën en beheer doen we het goed. We zijn financieel op hoofdlijnen in control. De financiële kengetallen zijn alle positief en we sluiten de jaarrekening 2017 met een fors positief resultaat af. We zijn blij dat we door onze goede financiële positie de verbouwing van de locatie Voltastraat in Hoogeveen uit eigen middelen kunnen financieren. We zijn tevreden over de steeds betere samenwerking tussen bedrijfsvoering en de onderwijsregio’s. We zien dat men elkaar actief opzoekt om huisvestings-, beheer- en procesvraagstukken samen op te lossen. Daar waar nodig of gewenst stimuleren we dat.

Kortom, in 2017 hebben we op een aantal van de bovengenoemde onderwerpen minder goed gepresteerd dan waarop we hadden ingezet. In 2018 gaan we eraan werken om dat om te buigen. Dat doen we vanuit het besef dat het Alfa-college er in totaliteit goed voorstaat.

Mogelijk geven het bovenstaande en de inhoud van ons geïntegreerd jaardocument 2017 u aanleiding tot vragen, opmerkingen of suggesties. Die ontvangen wij dan graag van u.

College van Bestuur,

Wim Moes, voorzitter                    Christien de Graaff, lid
w.moes@alfa-college.nl                cp.degraaff@alfa-college.nl