Staat van Baten en Lasten over 2017

B.2 Staat van Baten en Lasten over 2017

    31/12/17   begroting 2017   31/12/16
    EUR   EUR   EUR
  Baten          
3.1 Rijksbijdragen  95.910.670     92.797.000     87.700.815 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies  1.425.892     1.125.000     1.167.435 
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden  118.805     100.000     205.582 
3.4 Baten werk in opdracht van derden  6.710.843     5.155.000     5.937.158 
3.5 Overige baten  4.122.189     3.072.500     4.071.816 
             
  Totaal baten  108.288.399     102.249.500     99.082.806 
             
  Lasten          
4.1 Personeelslasten  78.006.649     74.564.000     71.910.353 
4.2 Afschrijvingen  5.538.187     5.317.000     5.380.924 
4.3 Huisvestingslasten  6.132.752     6.491.000     5.672.607 
4.4 Overige lasten  13.750.268     13.497.500     13.202.710 
             
  Totaal lasten  103.427.856     99.869.500     96.166.594 
             
             
  Saldo baten en lasten  4.860.543     2.380.000     2.916.212 
             
             
5 Financiële baten en lasten  1.649.830‑    1.630.000‑    1.768.632‑
             
7 Resultaat deelnemingen  436.272   450.000   450.943 
             
             
  Resultaat  3.646.985     1.200.000     1.598.523