Niet uit de balans blijkende verplichtingen

B.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Rijksbijdrage

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds MBO. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Contracten

Onderstaand zijn opgenomen de verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:

 

instantie betreft   contract tot (x € 1.000)   < 1 jaar   < 5 jaar
                 
Gemeente Hardenberg Sporthal de Slag, lesruimte   september 2027  125     13     63 
LOC Huur LOC   september 2027  16.323     1.524     8.339 
Gemeente Hardenberg Extra ruimten LOC+   juli 2018  179     179     
LOC Scooterruimte LOC+   september 2027  118     12     61 
Gemeente Groningen Huur Kardingeplein   januari 2024  1.680     280     1.400 
Menzis Huur en servicekosten   juli 2019  324     130     194 
Blauwvast BV Huur en servicekosten   december 2019  139     70     
Capgemini 1) Outsourcing IT-diensten   juli 2020  6.378     2.839     3.539 
Effektief Schoonmaak   januari 2022  2.934     734     2.201 
Kreeft Huur en servicekosten   november 2030  3.879     298     1.492 
CWS 2) Schoonmaakartikelen   augustus 2018  48     48    0
Trigion Beveiliging   februari 2022  1.482     350     1.132 
Homij Technisch onderhoud E-installaties   januari 2024  73     12     60 
Homij Technisch onderhoud W-installaties   januari 2024  213     35     177 
E-On Levering elektra   januari 2020  520     260    0
Eneco Levering gas   januari 2020  600     300    0
FC Groningen Sportzorgcentrum VNO/NCW MKB Noord   juni 2019  60     27     33 
Pelican Rouge Warme drankenvoorziening   september 2022  230     48     181 

1) LOC+ / Gemeente Hardenberg
De gemeente Hardenberg heeft de huur met het Alfa-college formeel per 31-8-2018 opgezegd. De verwachting is dat wij deze ruimten rechtstreeks van het LOC+ gaan huren. De onderhandelingen hiervoor zijn gaande.
2) Capgemini 
Het betreft hier de contractwaarde voor de kosten van de dienstverlening. De kosten van de werkplekken (afschrijvingen hardware) zijn opgenomen als financial lease en daardoor zichtbaar als langlopende schuld en materiële vaste activa respectievelijk 2.3.5 en 1.2.2 van hoofdstuk B5.
3) CWS
Op dit moment loopt de Europese aanbesteding. Verwachting is dat per 1-8-2018 een nieuw contract gegund is.

Duurzame inzetbaarheid

Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk  budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.