Kasstroomoverzicht 2017

B.3 Kasstroomoverzicht 2017

  31/12/17     31/12/16  
  EUR     EUR  
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Saldo Baten en Lasten  4.860.543       2.916.212   
     
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen  5.538.188       5.380.924   
Mutaties voorzieningen  1.950.122       1.361.410   
Crediteuren inzake investeringen -     -  
           
Overige balansmutaties *  587.732       587.787   
           
Veranderingen in vlottende middelen:          
Vorderingen  913.851‑      207.860   
Schulden  1.037.874     512.345   
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties    13.060.608       10.966.538 
           
Ontvangen interest  7.578       11.812   
Betaalde interest  1.657.408‑      1.780.444‑  
     1.649.830‑    1.768.632‑
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    11.410.778       9.197.906 
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa  1.723.698‑      1.353.874‑  
Crediteuren inzake investeringen  180.856       65.532   
Desinvesteringen in materiële vaste activa -     -  
Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. -     -  
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    1.542.842‑      1.288.342‑
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten          
Nieuw opgenomen leningen -      9.600.000   
Aflossing langlopende schulden  2.419.022‑      12.333.775‑  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten    2.419.022‑      2.733.775‑
           
Mutatie liquide middelen    7.448.914       5.175.789 

* Bestaat uit resultaat deelneming en is onder deze categorie opgenomen in verband met aansluiting op de EFJ (Elektronisch Financiële Jaarrekening)

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De mutatie liquide middelen (€ 7.448.914) komt overeen met de mutatie van de stand van liquide middelen tussen 31-12-2016 en 31-12-2017.