Bijlagen Deel A

Bijlage 1 - Verantwoording schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijke werk valt onder de paraplu van begeleiden en coachen op het Alfa-college. Het aanbod voor schoolmaatschappelijk werk richt zich bij het Alfa-college op studieproblematiek veroorzaakt, in stand gehouden of verergerd door sociaal-emotionele of psychische problemen en/of spijbelproblematiek. Coaches, orthopedagogen, loopbaanexperts, pastores, verzuimcoördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid en RMC-leerplichtambtenaren houden zich bezig met signaleren, doorvragen, begeleiden en doorverwijzen van deze vragen en problemen. We kennen geen aparte functie van schoolmaatschappelijk werker in ons functiebouwwerk, de taken zijn geïntegreerd in de bestaande functies van onze ondersteuning. We zien in de praktijk dat de problematiek zich vaak gecombineerd aandient. De medewerker van het loopbaancentrum pakt de vraag op zonder dat de student meteen doorverwezen hoeft te worden. We werken met een digitaal begeleidingsvolgsysteem, Eduarte. Het Alfa-college besteedt ongeveer 25 fte aan het loopbaancentrum en daarvan komt ongeveer een vijfde deel uit het budget van schoolmaatschappelijk werk.

Als de problematiek gecompliceerd is, worden de externe partners ingeschakeld. Bij deze bespreking zijn op alle locaties externe partners aanwezig, onder wie uiteraard de LPA/RMC-medewerker. Daarnaast is vaak een medewerker van de gemeente of van een zorginstelling aanwezig of bereikbaar of een expert op het gebied van de problematiek die op de locatie op dat moment urgent is, zoals verslaving, geestelijke gezondheid of financiën/huisvesting. In Groningen loopt een project in het kader van voortijdig schoolverlaten in samenwerking met de MJD, genaamd ‘de School als Wijk’. Externe hulpverleners zijn enkele dagdelen per week op een schoollocatie aanwezig voor met name studenten op niveau 1 en 2. De hulpverleners kunnen studenten snel toeleiden naar de beste ondersteunende trajecten. Diverse gemeenten hebben het afgelopen jaar veel energie moeten steken in de inrichting van hun (jeugd)zorg. Dat stelde ons als school voor een nieuwe uitdaging. Gelukkig hebben de gemeenten in de provincie Groningen voor deelnemers jonger dan 18 jaar de handen ineen geslagen en dit heeft geleid tot een provinciaal aanbod, zoals het RIGG productenboek 18- en de School als Wijk .

De laatste jaren signaleren we steeds meer problemen op het gebied van huisvesting en financiën die  belemmerend zijn voor de schoolgang. Bij deze problematiek werkt het Alfa-college vaak samen met andere mbo-instellingen en gemeenten. Zo hebben we voor de toedeling van de gelden op basis van de Regeling tegemoetkoming schoolkosten 18- , verstrekt door OCW, een regionale procedure met de 8 mbo-instellingen in Noord-Nederland en diverse afdelingen van Stichting Leergeld afgesproken. Ook is het Alfa-college actief met externe partners in de projecten 'Kamers met Kansen' en 'Proefveld op maat'. Dit laatste project is voor ex-dakloze jongeren die terug willen naar het onderwijs.

Mede door de nauwe samenwerking van onze interne loopbaanmedewerkers met onze externe partners is het VSV-percentage van het Alfa-college al jaren lang lager dan gemiddeld. Voor 2016-2017 was dat 4,6% tegen een landelijk percentage van 5%. We zien wel de afgelopen jaren dat binnen dit dalende percentage het aantal dat om persoonlijke redenen met school stopt, toeneemt.
Voor 2018 richten we ons op nauwe aansluiting bij de nieuwe gemeentelijke zorgstructuren en intern op de verbetering van de reguliere basisondersteuning d.m.v. scholing aan docenten en coaches. Door de nieuwe wet op de toelating in het mbo, moeten we extra aandacht besteden aan de adviseringsvaardigheden van intakers.

  Fte Extern zorgadviesteam (ZAT) Externe partners
Groningen 2,7 Op 4 locaties is een SchoolAlsWijkmedewerker actief voor de doorgeleiding naar externe ondersteuning. Voor 18- werkt de provincie (= alle gezamenlijke gemeenten) met een RIGG-productenboek, voor 18+ moet er met elke gemeente afzonderlijk contact gezocht worden. GGD
GGZ
MJD
RMC
VNN
VSV-project
Kredietbank
Politie/justitie
Hardenberg 0,8 Zorgteam MEE (namens RMC)
Hoogeveen 1,1 Zorgoverleg Gemeente Hoogeveen
Totaal 4,6    

Bijlage 2 - Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

In het onderstaande tabel zijn opgenomen de toelatingscriteria zoals die golden voor toelating in het schooljaar 2017 – 2018. Met ingang van 1 augustus 2018 gelden de toelatingsvoorwaarden zoals opgenomen in de  wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’.

niveau de wettelijke eisen ten aanzien van vooropleidingsniveau, zoals bepaald in de WEB bijzonderheden
1 Entree-opleiding
Instromers op dit opleidingsniveau beschikken niet over een diploma. Er zijn drie voorwaarden aan inschrijving van deze doelgroep:
- leeftijd vanaf 16 jaar, op 1 augustus vooraf-gaand aan het schooljaar waarin gestart wordt met Entree;
- niet in het bezit van een diploma dat toelating biedt tot mbo-2, 3 of 4;
- afgelopen 2 jaar niet ingeschreven in een niveau 1/AKA/Entree opleiding.
Aanmelders voor Entree kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg‐ of begeleidingspartner. Samen met deze partners kan een pre-Entree programma worden opgesteld, waarin gewerkt wordt aan schoolbaarheid en leerbaarheid. Ook n.a.v. het Studieadvies binnen 4 maanden, kan een student doorverwezen worden naar een ander traject.
Een diploma van een Entree-opleiding kent twee mogelijke uitstroomadviezen: richting arbeidsmarkt of doorstroom naar niveau 2. Voor doorstroom naar niveau 2 is het perspectief op 2F voor Nederlands en rekenen cruciaal.
2 Basisberoepsopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA (met voor Nederlands en rekenen perspectief op niveau 2F)
- diploma vmbo bb, kb, gl of tl
- diploma mavo
In uitzonderingsgevallen kan een instromer zonder vmbo-diploma toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 2 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
3 Vakopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kl, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Middenkaderopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kl, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Specialistenopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma mbo niveau 3 in zelfde beroep of opleiding
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.

Dit betekent dat de student op een hoger niveau kan worden ingeschreven dan de wet toestaat; het College van Bestuur  heeft hiertoe de Procedure Bijzondere Toelating vastgesteld.
Toelating op een lager niveau dan wettelijk is toegestaan volgens de vooropleidingseisen, is ook mogelijk – behalve bij de Entree-opleiding – indien op grond van het intakegesprek aannemelijk gemaakt wordt dat de kans op succes groter is bij plaatsing op een lager niveau of indien de gekozen beroepsopleiding alleen op een lager niveau aangeboden wordt.

Bijlage 3 - Aantal deelnemers

Aantal ingeschreven deelnemers per regio en leerweg

Aantal ingeschreven deelnemers per regio en leerweg
    2015 2016 2017
Groningen BBL 901 998 1.107
  BOL 6.244 6.572 6.513
  BOL dt 0 0 0
    7.145 7.570 7.620
Hoogeveen BBL 531 487 533
  BOL 1.949 2.006 1.990
  BOL dt 7 0 0
    2.487 2.493 2.523
Hardenberg BBL 489 590 637
  BOL 1.409 1.401 1.473
  BOL dt 0 0 0
    1.898 1.991 2.111
subtotaal BBL 1.921 2.075 2.277
  BOL 9.602 9.979 9.976
  BOL dt 7 0 0
totaal   11.530 12.054 12.253

Aantal ingeschreven deelnemers per niveau

Aantal ingeschreven deelnemers per niveau
  2015 2016 2017
niveau 1 357 372 390
niveau 2 2.389 2.344 2.409
niveau 3 3.296 3.252 3.234
niveau 4 5.488 6.086 6.220
totaal 11.530 12.054 12.253

Educatieve trajecten en Vavo

Educatieve trajecten en Vavo
  2015 2016 2017
educatieve trajecten 1.420 1.707 2.147
VAVO 536 561 630
totaal 1.956 2.268 2.777

Bij de VAVO-leerlingen van 2016 zijn vorig jaar per abuis de PABO-leerlingen niet meegeteld. Dit waren er 65.

Educatieve trajecten

Educatieve trajecten
    Groningen Leek Hoogeveen Hardenberg Totaal
WEB-trajecten Taal en Rekenen 49 17 57 0 123
  Alfabetisering allochtonen WEB 0 0 0 0 0
  Nederlands als tweede taal NT2 327 156 128 2 613
  subtotaal 376 173 185 2 736
Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 0 1 0 1 2
  Inburgering 743 175 256 222 1.396
  Re-integratie 0 0 0 0 0
  Activering 0 0 0 0 0
  Formele Educatie 13 0 0 0 13
  subtotaal 756 176 256 223 1.411
  Totaal 1.132 349 441 225 2.147

Bijlage 4 - Resultaten deelnemerstevredenheid

Regio Groningen     Hardenberg     Hoogeveen     Alfa-college    
Clusterscores 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Informatie 3,2 3,5 3,3 3,3 3,6 3,4 3,3 3,6 3,4 3,2 3,6 3,3
Lessen/programma 3,4 3,6 3,3 3,6 3,7 3,5 3,4 3,6 3,4 3,4 3,6 3,4
Toetsing/ Toetsing en examinering 3,5 3,9 3,6 3,6 4 3,7 3,7 4 3,7 3,6 3,9 3,6
Studiebegeleiding 3,4 3,7 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 3,7 3,5 3,5 3,7 3,5
Onderwijsfaciliteiten 3,5 3,9 3,5 3,5 3,8 3,5 3,3 3,8 3,5 3,4 3,8 3,5
Competenties 3,5     3,6     3,5     3,5    
Vaardigheden en motivatie   3,7 3,4   3,6 3,4   3,6 3,5   3,6 3,4
Stage (BOL) 3,3 3,6 3,2 3,4 3,9 3,3 3,4 3,8 3,4 3,3 3,7 3,3
Werkplek (BBL) 4 3,9 3,8 4 4 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8
(Studie)loopbaanbegeleiding 3,2 3,5 3,2 3,2 3,6 3,3 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5 3,2
Organisatie / Rechten en plichten 3,2 3,5 3,2 3,3 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 3,2 3,5 3,2
Sfeer en veiligheid 3,8 3,9 3,6 3,9 4 3,7 3,8 3,8 3,6 3,8 3,9 3,6

Bijlage 5 - Onderwijsrendement

Jaarresultaat

Jaarresultaat
  Schooljaar 2014-2015   Schooljaar 2015-2016   Schooljaar 2016-2017  
niveau Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark
1 81,3   72,3   71,0  
2 75,2   73,8   73,8  
3 73,3   78,3   78,2  
4 76,9   75,3   75,2  
Totaal 75,6 75,8 76,0 73,2 75,1 73,0

Diplomaresultaat

Diplomaresultaat
  Schooljaar 2014-2015   Schooljaar 2015-2016   Schooljaar 2016-2017  
niveau Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark Alfa-college Benchmark
1 60,7   47,7   46,1  
2 66,5   68,1   68,1  
3 76,8   80,5   80,3  
4 80,8   79,6   79,5  
Totaal 75,9 75,0 76,1 74,3 75,6 74,5

Bijlage 6 - Beroepsopleidingenaanbod

  Groningen Hoogeveen Hardenberg Assen
Bouwtechnische opleidingen X X  X  
Brood en Banket   X    
Commerciële opleidingen X X X  
Detailhandel X X X  
Dienstverlening niveau 2 X X X  
Dokters-, tandarts-, apothekersassistent   X    
Elektrotechniek X X X  
Engineering X X    
Entree-opleidingen X X X  
Facilitaire dienstverlening X   X  
Financiële opleidingen X X X  
Game architecture & design X      
Haarverzorging X X    
Horeca X X X  
Hout en Meubel X      
ICT X X X  
Installatietechniek X X X  
Interieurdesign X      
Juridische opleidingen X   X  
Koudetechniek X      
Maintenance X      
MBO-Productonderzoeker (Human technology) X      
MBO-Verpleegkundige X X X  
Metaal/Werktuigbouwkunde   X X  
Mode X X    
Motorvoertuigentechniek   X    
MultiMedia Design X      
Onderwijsassistent X X X  
Recreatie en toerisme X X X  
Schoonheidsverzorging X X    
Secretariële opleidingen X X X  
Sociaal-agogisch werk X X X  
Sociaal-cultureel werk X      
Sport en bewegen X     X
Transport en logistiek   X X  
Uniformberoepen X X    
VAVO (vmbo-tl/havo/vwo) X      
Verzorgende-IG X X X  
Weg- en Waterbouw X      

Bijlage 7 - Overzicht keuzedelen

  Regio Groningen             Regio Hardenberg   Regio Hoogeveen    
  Atoomweg Bouma Kardingerplein Kardingerweg Salland Kluiverboom Admiraal Parkweg 1 Parkweg 3 Stroom Volta  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening niv2             X   X   X  
Artwork en dessins   X                    
Assisteren bij Sport en Recreatie               X        
Bereiden en aseptisch handelen                     X  
Bereidt gerechten                     X  
Calculatie in de schoonmaak           X            
Digitale vaardigheden basis   X         X X   X X  
Digitale vaardigheden gevorderd X X         X X   X X  
Diversiteit                     X  
Duits in de beroepscontext A2   X X     X   X X X X  
Duits in de beroepscontext B1   X           X     X  
Duurzaamheid in het beroep A                     X  
Duurzaamheid in het beroep B   X         X X X X X  
Duurzaamheid in het beroep C   X         X X X X X  
Duurzaamheid in het beroep D   X         X X   X X  
Eetcultuur en -wensen           X   X     X  
Engels in de beroepscontext A2   X X     X X X   X X  
Engels in de beroepscontext B1   X           X        
Engels in de beroepscontext B2 X X           X     X  
Farmaceutische Patiëntenzorg                     X  
Financiële administratie niveau 2 doorstroom                     X  
Instroom pabo aardrijkskunde               X        
Instroom pabo aardrijkskunde                     X  
Instroom pabo geschiedenis               X        
Instroom pabo geschiedenis                     X  
Instroom pabo natuur & techniek                     X  
Internationaal I: bewustzijn (interculture) diversiteit     X         X   X X  
Juridisch secretaresse   X                    
Klantcontact en verkoop   X       X   X   X X  
Leidinggeven               X     X  
Medisch secretaresse   X                    
Mensen met licht verstandelijke beperking               X        
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel           X         X  
Nagelstyling           X         X  
Nederlands 3F     X                  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) X X       X X X   X X  
Organisatie interne evenementen   X           X     X  
Oriëntatie op ondernemerschap   X         X X   X X  
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking               X     X  
Rekenen 3F   X         X X        
Solliciteren           X            
Spaans in de beroepscontext A2   X           X     X  
Sportmassage       X             X  
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen               X        
Visagie           X         X  
Voorbereiding hbo X X   X   X   X     X  
Zorg en technologie           X         X  
Zorginnovaties en technologie           X         X  
Aziatische keuken           X   X     X  
Combifunctionaris IKC / Brede School           X   X     X  
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg           X   X     X  
Expressief talent           X   X     X  
Jeugd- en opvoedhulp   X           X     X  
Jongerenwerk           X            
Ondernemerschap mbo   X       X   X   X X  
Schoonmaken           X X X     X  
Streekproducten                     X  
Verdieping techniek en materialenkennis             X   X   X  
Voedingsleer                     X  
Voedingsleer, gevorderd                     X  
Voorbereiding hbo kunstonderwijs X X                    
Wijkgericht werken           X         X  
Wijnkennis 1           X         X  
Wijnkennis 2                     X  
Import- en exportdocumenten (geschikt voor niv 3)               X   X    
Internationaal II: werken in het buitenland   X                 X  
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek X X         X       X  
Imagestyling           X         X  
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn           X         X  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)   X   X X X X X   X X  
Drank- en HorecaWet (DHW)     X               X  
Duits in de beroepscontext A1                 X      
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2                 X   X  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3   X             X   X  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4   X         X       X  
Mode (geschikt voor niveau 2)                     X  
Mode (geschikt voor niveau 3 en 4)                     X  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij   X       X   X        
Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3       X X              
Ernstig meervoudige beperkingen           X   X        
Lifeguard       X X           X  
Sportspecialisatie instructeur, nr. 1       X X              
Sportspecialisatie instructeur, nr. 2       X X              
Sportspecialisatie instructeur, nr. 3       X X              
Sportspecialisatie trainer-coach, nr. 1       X X              
Sportspecialisatie trainer-coach, nr. 2       X X              
Sportspecialisatie trainer-coach, nr. 3       X X              
Supermarkt (geschikt voor niveau 2)                     X  
Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4)                     X  
Techniek in de kas                     X  
Barbier           X            
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening niv 3             X   X   X  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening niv 4                     X  
Elektro- en installatietechniek voor de bouw             X   X      
2D-tekenen             X          
Werken met baby's           X   X     X  
Funderingswerker             X          
Kleurvormgeving   X                    

Bijlage 8 - Personeel

8.1 Formatie

Formatie in aantallen

Formatie in aantallen
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal
Vast man 240 78 33 72 6 429
  vrouw 308 86 79 130 8 611
Tijdelijk man 58 14 6 8 2 88
  vrouw 80 33 17 13   143
Totaal man 298 92 39 80 8 517
  vrouw 388 119 96 143 8 754
Eindtotaal man + vrouw 686 211 135 223 16 1271

Formatie in fte

Formatie in fte
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal
Vast man 198 65 31 68 13 375
  vrouw 210 53 54 97 20 434
Tijdelijk man 41 10 6 7 2 66
  vrouw 56 19 10 12 2 99
Totaal man 239 37 75 75 15 441
  vrouw 266 64 73 109 22 533
Eindtotaal man + vrouw 504 101 148 184 37 974

Formatie uitzend en payroll in 2017

Formatie uitzend en payroll in 2017
  2014 2015 2016 2017
OP - uitzendkrachten 1 1,4 3,2 2,1
OP - payroll 0,7 1,6 7 3,7
OBP - uitzendkrachten 2,6 5,3 3,2 6,5
OBP - payroll 0,6 2 1,7 5,3
Totaal 4,9 10,3 15,1 17,6

Formatie per functie

Formatie per functie
  12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 verschil 2017 - 2016
Voorzitter College van Bestuur 1,0 1,0 1,0 0,0
Lid College van Bestuur 1,0 1,0 1,0 0,0
Lector 1,0 1,0 1,0 0,0
Bestuurssecretaris 2,0 2,0 2,0 0,0
Regisseur Planning en Control 2,0 2,0 2,0 0,0
Hoofd centrale eenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg 1,0 1,0 0,0 ‑1,0
Adviseur O&K 0,8 1,7 2,0 0,3
Beleidsmedewerker / adviseur O&K 15,3 13,4 14,9 1,5
Beleidsmedewerker Internationalisering 1,0 1,0 1,0 0,0
Programmamanager RIF     0,9 0,9
         
Regiodirecteur 6,0 6,0 6,0 0,0
Kwartiermaker EPI-Kenniscentrum 1,0     0,0
Opleidingsmanager 25,9 27,3 25,8 ‑1,5
Docent LB 361,7 390,0 402,1 12,1
Docent 12, persoonlijke functie 4,4 3,9 3,7 ‑0,2
Docent LC 198,1 203,2 206,3 3,1
Docent LD 1,0 1,0 1,0 0,0
Instructeur 33,3 43,0 43,3 0,3
Leraar in opleiding 2,5 1,5 2,0 0,5
Onderwijsassistent 0,4 0,4 0,4 0,0
Surveillant 0,2 0,2 0,2 0,0
         
Assistent mediatheek / OLC 2,9 1,7 1,9 0,2
Medewerker mediatheek / OLC 0,9 1,2 0,9 ‑0,3
Orthopedagoog / Psycholoog 13,3 13,4 15,6 2,3
Loopbaanexpert 17,1 17,2 19,7 2,5
Medewerker toetsbureau 0,5 1,5 1,5 0,0
Medewerker studentenbegeleiding 1,0 1,0 1,0 0,0
Pastor 2,8 2,8 2,6 ‑0,1
Unitmedewerker Planning en Control 1,0 1,0 1,0 0,0
Medewerker Sport Service Centrum 0,7 0,7 1,5 0,8
Medewerker secretariële / administratieve ondersteuning 1,7 1,7 1,8 0,1
Medewerker backoffice 4,7 4,3 5,0 0,6
Projectleider 6,8 6,0 4,4 ‑1,6
         
Directiesecretaris 2,7 3,4 2,9 ‑0,5
Informatiemanager 2,0 2,0 2,0 0,0
Managementassistent 37,9 38,7 38,7 0,0
Directeur onderwijskundige unit 1,0 1,0 2,0 1,0
Participatiebaan   0,6 3,9 3,3
         
Directeur Bedrijfsvoering 1,0 1,0 1,0 0,0
Beleidsmedewerker / adviseur FB 1,8 1,0 1,0 0,0
Adviseur FB     0,6 0,6
Adviseur Inkoop 0,9 0,9 0,9 0,0
Beleidsmedewerker / adviseur informatiebeveiliging 0,8 0,8 0,8 0,0
Contractmanager 1,0 1,0 1,0 0,0
         
Hoofd dienst Financiën en Administratie 1,0 1,0 0,0 ‑1,0
Beleidsmedewerker / adviseur F&A     0,9 0,9
Medewerker AO / IC administratieve processen 0,9 0,9 0,9 ‑0,0
Adviseur F&A 4,3 3,7 3,5 ‑0,2
Salarisadministrateur 1,0 1,0 1,0 0,0
Eerste medewerker Financiële Administratie 1,0 1,0 1,0 0,0
Medewerker financiële administratie 3,4 3,4 4,1 0,7
Hoofd afdeling Deelnemersadminitratie 0,8 0,8 1,0 0,2
Coördinator Deelnemersadministratie 1,0 1,0 1,0 0,0
Kerngebruiker DIS 1,6 1,6 1,6 0,0
Medewerker Personeel en Salarisadministratie 3,7 3,7 3,9 0,2
Medewerker deelnemersadministratie 13,3 12,6 12,6 0,0
Projectmedewerker EB / DA 0,8 1,0   ‑1,0
         
Hoofd dienst Facilitair Bedrijf 1,0 1,0 1,0 0,0
Facilitair manager 4,7 4,9 4,9 0,0
Medewerker roosterzaken 4,1 4,0 5,0 1,0
(Zelfstandig) facilitair medewerker beheer 8,2 7,2 7,6 0,5
(Zelfstandig) facilitair medewerker catering 10,8 11,3 13,1 1,8
(Zelfstandig) facilitair medewerker service 0,8 0,4 0,0 ‑0,4
Eerste facilitair medewerker beheer 6,8 6,8 5,9 ‑0,8
Eerste facilitair medewerker catering 7,1 6,5 6,7 0,2
Medewerker Servicepunt 20,7 22,6 22,2 ‑0,4
Facilitair medewerker schoonmaak 4,2 4,2 4,2 0,0
         
Hoofd dienst P&I 1,0 1,0 1,0 0,0
Afdelingshoofd     1,0 1,0
Functioneel applicatiebeheerder 5,9 5,1 4,5 ‑0,6
Implementatiemanager ICT 1,0 1,0 1,0 0,0
Medior applicatiespecialist bedrijfsinformatiesystemen 1,0 1,0 1,0 0,0
Medior functioneel specialist bedrijfsinformatiesystemen 2,4 1,6 3,2 1,6
Senior applicatiespecialist bedrijfsinformatiesystemen 1,0 1,0 1,0 0,0
Senior functioneel specialist bedrijfsinformatiesystemen 1,0 1,0 2,0 1,0
Procesregisseur 1,0 1,0 1,0 0,0
Programmamanager 3,2 3,8 4,7 0,9
Database administrator Peoplesoft 1,0 1,0 1,0 0,0
Medewerker ICT 1,0     0,0
         
Hoofd dienst MCV 1,0 0,9 0,9 0,0
Adviseur MCV 6,9 6,5 7,6 1,1
Beleidsmedewerker/adviseur MCV 0,9 0,9 0,9 0,0
Bureaumedewerker MCV 2,5 2,5 2,5 0,0
Medewerker MCV 2,5 3,3 1,4 ‑1,9
         
Manager HRM 0,8 0,8   ‑0,8
Adviseur HRM 4,9 4,7 5,5 0,8
Beleidsmedewerker/adviseur HRM 2,7 2,6 1,8 ‑0,8
Loopbaanadviseur 0,6 0,6 0,6 0,0
Arbocoördinator/adviseur gezondheidsmanagement   0,9 0,9 0,0
  905,5 945,1 974,1 29,0

8.2 Samenstelling personeelsbestand

Verhouding M/V management

Verhouding M/V management
  man vrouw vacatures
CvB 1 1 0
directeuren 4 3 0
kwartiermaker/directeur (EPI-kenniscentrum) 1 0 0
diensthoofden 2 1 2+1
opleidingsmanagers 17 11 1
totaal 25 16 3

2+1 = 2 vacatures (F&A en HRM) en 1 gedetacheerde (O&K)

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2017

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2017
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CvB Eindtotaal %
<1 man 168 37 15 25 1 246 19%
  vrouw 338 107 85 114 4 648 51%
  totaal 506 144 100 139 5 894 70%
1 man 130 55 24 55 7 271 21%
  vrouw 50 12 11 29 4 106 8%
  totaal 180 67 35 84 11 377 30%
totaal man 298 92 39 80 8 517 41%
  vrouw 388 119 96 143 8 754 59%
  totaal 686 211 135 223 16 1271 100%

Leeftijd medewerkers op 31-12-2017

Leeftijd medewerkers op 31-12-2017
Leeftijd Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal  
<25 man 5 1   1   7 1%
  vrouw 8 5   2   15 1%
Totaal <25   13 6   3   22 2%
25-34 man 49 11 10 9   79 6%
  vrouw 63 26 35 11   135 11%
Totaal 25-34   112 37 45 20   214 17%
35-44 man 80 15 6 19 1 121 10%
  vrouw 79 23 16 38   156 12%
Totaal 35-44   159 38 22 57 1 277 22%
45-55 man 80 21 13 28 1 143 11%
  vrouw 122 45 32 55 3 257 20%
Totaal 45-55   202 66 45 83 4 400 31%
>55 man 84 44 10 23 6 167 13%
  vrouw 116 20 13 37 5 191 15%
Totaal >55   200 64 23 60 11 358 28%
Eindtotaal   686 211 135 223 16 1271 100%

8.3 Loopbaan en ontwikkeling

Professionalisering

Professionalisering
Coachpool 2017
Individuele coachtrajecten 29
Teamgerichte intervisie 7
Teamcoaching 10 teams
Alle medewerkers  
Bijeenkomst nieuwe medewerkers 43
Training: Zo schrijf je een goed besluit 24
GoodHabitz (geactiveerde accounts) 47% van 1273
Onderwijspersoneel  
Individuele scholingen, inclusief masteropleidingen eerste- en tweedegraads 136
Onderwijscoach 11
PDA (1-jarige instructeurs opleiding) 4
Intake (teamtraining) 4
Activerende didactiek 12
Workshop 21st century skills 4
Workshop scrummen 10
Bevoegdheidstrajecten 37
Masteropleidingen met lerarenbeurs 16
Classroom Escape 21 10
Suicide preventie 17
Lerarenregister wat & hoe 59
Vervolgtraining EduArte 27
Inspiratiecafe i.s.m. BVMBO 19
Talentencentrum  
Assessorentraining Nederlands 13
Assessorentraining Engels 8
Examinering  
Training tot assessoren (inclusief werkveld) 53 bijeenkomsten
Train de trainer assessoren 19
Training Constructeur 7
Ondersteunend personeel  
Individuele scholingen 50
Management  
Individuele managementopleiding 5
Intern leiderschapsprogramma Leader in the lead 50
Vitaliteit/Gezondheidsmanagement  
Workshop Duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden 30
Workshop Vitaal in je werk (Eductie en KF) 45
Tai chi workshop 30
Compassietraining 6
Workshops Duurzame inzetbaarheid Boumaboulevard 28
Stoppen met Roken 12
Slapen als een prins(es) 42
Vrolijk door de overgang 10
Omgaan met stress 12
Cascaderun 13
4 mijl 49
Tocht om de Noord 30
Mind Zit 12
Afvallen zonder zweten 18
Alfa bikers tourtocht en homeride 22
Alfa voetbal team 8

Vacatures

Vacatures
Aantal vacatures    
OP 70 52
OBP 42 49
Totaal 112 101
Vervulde vacatures    
OP 68 51
OBP 40 46
Totaal 108 97
Ingetrokken/niet vervulde vacatures    
OP 2 1
OBP 2 3
Totaal 4 4

Loopbaan en mobiliteit 2017

Loopbaan en mobiliteit 2017
Medewerkersstage  
Aantal deelnemers 4
Loopbaantrajecten  
Individuele loopbaantrajecten 22
loopbaangesprek 10
WW-ers  
Totaal aantal WW over 2016 (peildatum 1-12-17) 39
Gemiddeld aantal per maand 44
Geheel (A) of gedeeltelijk (B) uit WW A : 33 / B: onbekend
In traject bij een reintegratiebureau 2 (of meer)
Begeleid door USG Restart 28
Zelf begeleid afgebouwd
Onbemiddelbaar 13

Bijlage 9 - Invloed belanghebbenden

Relevante belanghebbenden Ingezette middelen/vormen Invloed blijkt uit
Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld Bedrijfsbezoeken/excursies Regionale inkleuring onderwijsprogramma
  Gastlessen door werkveldmedewerkers Docenten geven les op werkplek
  Medewerkersstages in het werkveld Werkveld examineert mee
  Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid
  Contractonderwijs Aanpassing BPV-opdrachten
  Lessen op locatie bij bedrijven Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel
  Samenwerkingsprojecten zoals Recomalab Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum
  Techniek Innovatiecentrum  
Deelnemers Eigen waarderingsonderzoeken onder deelnemers Roosteraanpassingen
  Panelgesprekken met deelnemers Beter gebruik leermiddelen
  Inloopspreekuren Lokaalaanpassingen
  Studentenraad Verbetering kwaliteit onderwijs
  JOB-Monitor  
  Gesprekken met docenten  
Ouders Ouderavonden Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school
  In voorlichting specifieke informatie voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders  
  Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers  
Oud-deelnemers Reünies met informele terugblik op opleiding Aanpassing onderwijsprogramma
  Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding Gastlessen
  Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Voorlichting studenten
Toeleverend onderwijs Overleg met VO-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden)
  Project Top Techniek in Bedrijf Samenwerking VO, MBO en bedrijfsleven om leerlingen kennis te laten maken met technisch onderwijs
Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Afstemming programma
  Vijfstappentraject van kennismaking in eerste jaar tot proefstuderen in laatste jaar. Programma loopbaanoriëntatie
Medewerkers Medewerkersonderzoek Taakverdeling
  Werkoverleg Vormgeven onderwijs

Bijlage 10 - Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad

De Raad van Toezicht kende in 2017 de volgende samenstelling:

 • mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter
 • de heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, lid
 • de heer M. Fernhout, lid
 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • de heer dr. C.M. Wigmans, lid
 • de heer G. Woltjer MHD, lid

Teneinde de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken heeft de raad twee commissies bestaande uit leden uit zijn midden.De auditcommissie bestaat uit:

 • de heer drs. L. Dijkema, voorzitter
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, lid
 • de heer M. Fernhout, lid

De onderwijscommissie bestaat uit:

 • de heer dr. C.M. Wigmans, voorzitter
 • de heer G. Woltjer MHD, lid
 • de heer H. Kox MA MBA, lid

Ultimo 2017 kende de Ondernemingsraad de volgende samenstelling:

 • uit de kiesgroep regio Hardenberg:
  • Roelco Huiskes, lid
  • Anni Bril, voorzitter
 • uit de kiesgroep regio Hoogeveen:
  • Rolf Janssen, lid
  • Siebren Nijdam, lid
 • uit de kiesgroep regio Groningen:
  • Anneke Hesseling, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Marloes Verwoerd, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Geert Noeken, secretaris (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Ido Venhuizen, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)
  • Marjolein de Roos-Minks, lid (werkzaam op locatie Kardingerweg)
  • Tom Wiltjer, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan) 
 • uit de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering en College van Bestuur:               
  • Henderika Hulshoff, lid (werkzaam op locatie Winschoterdiep)
  • Thomas de Weme,lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Els van Schaik, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan),  lid kiesgroep regio Groningen; bezet een zetel in de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering/CvB op basis van de afspraak tussen CvB en OR dat niet-bezette zetels in een kiesgroep ingenomen kunnen worden door een niet-verkozen kandidaat uit een andere kiesgroep met de met de meeste stemmen

Ultimo 2017 bestaat de Studentenraad uit de volgende leden:

 • uit de kiesgroep regio Groningen:
  • Jonathan Goeree, student Sociaal-agogisch Werk, lid
  • Demi Muller, studente Secretaresse, secretaris
  • Ian Kuper, student Sport en Bewegingscoördinator, lid
  • Jordi Buiter, student Beveiliger, lid
  • Maurits Medemblik, student Engineering, lid
 • uit de kiesgroep regio Hoogeveen:
  • Harmen Kompagnie, student Engineering, vice-voorzitter/penningmeester
  • Sandor Exalto, student Assistent-manager Internationele Handel, lid
 • uit de kiesgroep regio Hardenberg:
  • Mirlin Nieuwenhuis, studente Juridische Dienstverlening, voorzitter
  • Melanie Bruins Slot, studente Leisure en Hospitality Executive, lid

In 2017 werden een of beide bijeenkomsten van de instellingsadviesraad bijgewoond door:

 • de heer L. Zwiers (VNO/NCW en MKB Noord)
 • mevrouw R. Goettsch (Tinten Welzijnsgroep)
 • de heer E. Bos (Groningen Cityclub)
 • de heer F. de Boer (Engie Services)
 • de heer M. Kirchner (Baalderborg)
 • de heer H. Klompmaker (Hunebedcentrum)
 • de heer N. Benders (CSG)
 • mevrouw K. Kalverboer (Zorg Innovatie Forum)
 • de heer Hoang Nguyen (RUG/Beren op de weg)
 • de heer A. Tatlicioglu (Inter-psy)
 • de heer H. Kieft (Macevon)
 • de heer R. de Vos (Capgemini)
 • de heer J. Prins (Geveke Bouw en Ontwikkeling)
 • mevrouw H. van Geffen (Stenden Hogeschool)
 • mevrouw R. Mossel (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties)
 • de heer F. Emmelkamp (Westerkim)
 • mevrouw J. Gomashie (Hanzehogeschool)
 • de heer R. Klaver (FC Groningen)
 • mevrouw M. Meuleman (Fokker Aerostructures BV)
 • de heer P. Snijders (gemeente Hardenberg)
 • de heer R. de Waard Huis voor de Sport Groningen)

Bijlage 11 - (Neven)functies College van Bestuur en Raad van Toezicht

De heer drs. W. Moes, voorzitter College van Bestuur

 • bestuurslid Ambulance Academie (landelijk opleidingsinstituut voor ambulance- en meldkamerpersoneel)
 • lid van de Adviescommissie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
 • ambassadeur ‘Kans 050’

Mevrouw drs. C.P. de Graaff, lid College van Bestuur

 • geen nevenfuncties

Mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter Raad van Toezicht

 • voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland (tot februari 2017)
 • voorzitter Raad van Toezicht De Zijlen, wonen, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
 • voorzitter College Noordelijke Rekenkamer
 • bestuurslid Nederlandse Diabetes Federatie (tot februari 2017)
 • lid Comité van Aanbeveling St. Present Groningen
 • lid Commissie van Redactie Friesch Dagblad, Leeuwarden (vanaf september 2017)

De heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter Raad van Toezicht

 • mede-directeur en -aandeelhouder Dutch Card Printing BV Groningen
 • voorzitter bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland TCNN, Groningen
 • voorzitter Stichting OFA, OndernemersFonds Assen (tot 1 mei 2017)
 • voorzitter sectie PRO-Mandaat van Stichting PRO, Amsterdam betreffende beheer en exploitatie auteursrechten uitgevers
 • penningmeester Stichting Reprorecht, Amsterdam
 • vice-voorzitter/voorzitter Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven, Amsterdam
 • voorzitter KVGO Reglementscommissie, Amstelveen
 • voorzitter Raad van Advies Vincent van Gogh College, Assen (tot 1 juli 2017)
 • voorzitter bestuur Stichting Drents Monument
 • voorzitter Stichting Cultureel hart Assen

Mevrouw E. Bakelaar MBA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe
 • lid bestuur Verdiwel
 • bestuurslid bij Sociaal Werk Nederland
 • lid branchecommissie Ouderen van Sociaal Werk Nederland
 • raadslid CDA gemeente Ommen
 • bestuurslid Stichting Ommen Millennium Gemeente

De heer M. Fernhout, lid Raad van Toezicht

 • huurderscommissaris woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg
 • bestuurslid Stichting De Makelij te Dedemsvaart
 • voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart
 • bestuurslid Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning in het Vechtdal
 • lid Participatieraad Sociaal Domein gemeente Hardenberg

De heer H. Kox MA MBA, lid Raad van Toezicht

 • partner/DGA Van Groningen de Zeeuw bv
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Palludara Sneek/IJlst
 • voorzitter Raad van Commissarissen Cedin b.v. (vanaf mei 2017)

De heer dr. C.M. Wigmans, lid Raad van Toezicht

 • lector identiteitsontwikkeling Hogeschool Stenden (tot mei 2017)

De heer G.R. Woltjer MHD, lid Raad van Toezicht

 • manager HRM , Vanboeijen
 • directeur Wolkim Services B.V.
 • eigenaar V.O.F. Baanderhoeve

Bijlage 12 - Notitie helderheid

Onderstaand de verantwoording van de 8 thema’s uit de notitie Helderheid 2004.

Thema 1: Uitbesteding

Het Alfa-college besteedt aan Rollecate BV, Bouwmensen en Werkplein Hoogeveen onderwijs uit. De uitbesteding aan Rollecate BV is met ingang van schooljaar 2017/2018 gestopt.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

In 2017 is voor het vijfde jaar op rij, na de herpositionering, een positief resultaat op contractactiviteiten gerealiseerd. Zie bijlage 1 bij deel B van dit geïntegreerd jaardocument in deze jaarrekening voor een toelichting. Met deze positieve resultaten werken we aan het terugbrengen van de in het verleden opgebouwde negatieve reserve van contractactiviteiten. Ook voor 2018 is er een positief resultaat op contractactiviteiten begroot.

Daarentegen hebben de private inburgeringsactiviteiten van het Alfa-college in 2017 tot een negatief resultaat geleid in 2017. Voor dit negatieve resultaat is een bestemmingsreserve gevormd. Voor 2018 is een plan van aanpak gemaakt waarmee opnieuw een negatief resultaat voorkomen moet worden. In 2018 is daarom een positief resultaat begroot op de inburgeringsactiviteiten.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

Als gevolg van EVC kan het voorkomen dat deelnemers ingeschreven worden voor een beroepsopleiding bij het Alfa-college waarbij ze recht hebben op één of meer vrijstellingen voor (een) examenonderde(e)l(len). Deze vrijstelling(en) word(t)(en) niet meegeteld als onderwijsinspanning m.b.t. de klokurennorm. Een inschrijving die niet aan de wettelijke klokurennorm voldoet, wordt niet meegeteld voor inputbekostiging. Afhankelijk van de inspanning wordt het diploma dat wordt uitgegeven als gevolg van deze inschrijving, eventueel wel voor bekostiging aangemerkt.  Voorgaande gedragsregels zijn opgenomen in interne gedragscodes en in het kaderdocument opleidingstrajecten Alfa-college.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

Binnen de dienst Financiën en Administratie van het Alfa-college is d.m.v. een interne procedure vastgelegd dat als het cursusgeld van een deelnemer wordt betaald door een derde (veelal werkgever), de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming moet geven d.m.v. het afgeven van een zgn. cursusgeldverklaring. De controle op aanwezigheid van een cursusgeldverklaring is onderdeel van de jaarlijkse interne controles die uitgevoerd worden door de Deelnemersadministratie.
 
Het Alfa-college heeft geen eigen fonds voor les- en/of cursusgeld. De deelnemers worden regelmatig aangemaand. Indien een deelnemer niet betaalt, wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Nadat vanuit de acties van de deurwaarder blijkt dat de vordering definitief oninbaar is, wordt de vordering afgeboekt van de voorziening. Deze wordt dus niet in mindering gebracht op het cursusgeld dat wordt afgedragen aan OC&W.

Thema 5: In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk

Deelnemers mogen slechts eenmaal per schooljaar voor inputbekostiging bij BRON worden aangemerkt.
Het komt echter voor dat deelnemers gelijktijdig worden ingeschreven voor meerdere opleidingen. Dit is mogelijk omdat bepaalde deelnemers recht hebben op vrijstellingen omdat er sprake is van EVC. Centraal vindt een controle plaats waarbij bekostiging van meervoudige inschrijvingen wordt uitgesloten.

De uitstroom in oktober 2017 van nieuw binnengekomen deelnemers voor het schooljaar 2017/2018 betreft 14 deelnemers. Het totaal aantal nieuw binnengekomen deelnemers per 1 oktober 2017 bedraagt 3.453.
Deelnemers van het Alfa-college aan de geïntegreerde trajecten van Educatie en de beroepsopleidingen volgen onderdelen van beroepsopleidingen, waarbij een groot deel van het onderwijsprogramma wordt verzorgd door, en plaatsvindt bij, de beroepsopleidingen. Het gaat onder andere om anderstalige deelnemers die nog niet zelfstandig het volledige beroepsopleidingsprogramma kunnen volgen in verband met hun taalniveau Nederlands of om autochtone deelnemers die door middel van dit programma met extra ondersteuning toch onderdelen van een beroepsopleiding op deze manier kunnen blijven volgen. Het beroepsopleidende deel van het programma vindt plaats op de beroepsopleiding. Er worden opleidingen verzorgd op het gebied van motorvoertuigentechniek, werktuigbouwkunde, installatie- en elektrotechniek, ICT, handel, horeca en haarverzorging. De ondersteunende vakken worden verzorgd door Educatie-docenten. Dit betreft de theoriecomponenten vaktaal, rekenen, Engels en algemene digitale vaardigheden. Tevens verzorgt Educatie het mentoraat en de begeleiding. De deelnemers zijn ingeschreven op het crebo-nummer behorend bij de beroepsopleiding die ze volgen.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Deelnemers aan een beroepsopleiding binnen het Alfa-college worden conform werkelijkheid ingeschreven.

In het schooljaar 2017/2018 zijn van de tellingpopulatie van 1 oktober 2017 circa 64 deelnemers ‘omgezwaaid’. Deze meting is gebaseerd op de gegevens t/m 20 maart 2018. De tellingpopulatie van 1 oktober 2017 heeft een grootte van 11.910 bekostigde deelnemers (terugmelding Bekostigingsgrondslagen d.d. 2 maart 2018 met kenmerk 2018/2/769384) .

Horizontale stapeling:
Een instelling mag per deelnemer in een kalenderjaar maar één diploma voor bekostiging
meetellen (horizontale stapeling). Centraal wordt een eindcontrole in het deelnemersregistratiesysteem uitgevoerd waardoor bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar wordt uitgesloten.

Verticale stapeling:
Verticale stapeling wordt voorkomen omdat deelnemers Alfa-college breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven.
Deelnemers worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. Bij wijze van uitzondering (maatwerk) wordt van de regels m.b.t. toelaatbaarheid afgeweken.
 
Correcties op de outputbekostiging:
In het kalenderjaar 2017 zijn in het totaal 4.133 diploma’s uitgereikt. Hiervan zijn 59 diploma’s niet voor bekostiging in aanmerking gebracht, aangezien deze populatie een extra diploma op dezelfde datum met hetzelfde niveau heeft gehaald.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Binnen het Alfa-college is in een procedure m.b.t. het opstellen van een offerte (het zgn. ‘offerte-traject’) het volgende vastgelegd: “In een overeenkomst die afgesloten wordt met een bedrijf of organisatie, wordt vastgelegd wat wordt geleverd, tegen welke prijs, of er al dan niet sprake is van lumpsum bekostiging (reguliere inschrijving of contractactiviteiten) en of er eventueel cursusgeld verschuldigd is.”
De totale populatie van inschrijvingen in maatwerktrajecten is niet materiaal van omvang (<2%).

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Het Alfa-college verzorgt geen onderwijs in het buitenland, met uitzondering van buitenlandse stages (beroepspraktijkvorming) van deelnemers. Wij hanteren voor buitenlandse deelnemers de Koppelingswet-procedure; uitsluitend buitenlandse deelnemers die rechtmatig in Nederland verblijven, tellen wij voor onze bekostiging mee. 

Bijlage 13 - Overzicht doelen en resultaten deelprojecten Model Regionaal Co-makership

Hieronder zijn de doelen en de in 2017 behaalde resultaten in de deelprojecten van het RIF-project Model Regionaal Co-makership weergegeven.

 

deelproject: ReComa 2.0

regio: Groningen

doel: ontwikkelen van middelen en voorzieningen om mensen gezond oud te laten worden en langer thuis te laten wonen

gerealiseerd in 2017:

Er zijn 3 leerbijeenkomsten geweest rond de samenwerking tussen ReCoMa-lab docenten, lectoraat kenniskringleden en de betrokken bedrijvenpartners. Aanleiding was dat:

 • bedrijven vinden dat er soms te weinig vaart wordt gemaakt met het inzetten van studenten;
 • ReCoMa-docenten het lastig vinden het onderwijs te moeten organiseren zonder dat zij rechtstreeks het contact met de bedrijven hebben wanneer de opdrachten worden geformuleerd;
 • de rol van de kenniskringleden ingewikkeld blijkt: tot hoever ontwikkel je met het bedrijfsleven en wanneer gaat het naar het ReCoMa-lab.

Naar aanleiding hiervan is de werkwijze ter discussie gesteld.

Bij ‘De 4 Elementen’ is met een groep van 15 studenten van Alfa-college, Hanzehogeschool, Menso Alting College en Friese Poort aan opdrachten gewerkt. Het betreft studenten met afstand tot een reguliere stageplek. Ze leren en werken samen met de cliënten /bewoners van ‘De 4 Elementen’. Docenten van NHL Stenden Hogeschool en Alfa-college werken samen met werkbegeleiders in de begeleiding van deze studenten en in het realiseren van een duurzame samenwerking in de vorm van een leerwerkbedrijf voor bewoners en studenten.

Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een minor in het HBO rond Wonen, Gezondheid en Vrije Tijd.      

 

deelproject: Praktijk Instituut Techniek (PIT)

regio: Hoogeveen

doel: in een bedrijfsschool-setting in een multidisciplinaire omgeving leren studenten werken aan innovatievragen in co-makership

gerealiseerd in 2017:

De onderwijskundige invulling van het praktijkonderwijs in PIT is vormgegeven met als bronnen het kwalificatiedossier en de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor zijn de praktijkdagen een zinvolle invulling van de ontwikkeling van de studenten naar vakbekwame, beginnende beroepsbeoefenaars.

De verwezenlijking van een lerend netwerk van bedrijven die studenten in PIT de praktijkdagen laten uitvoeren, is beperkt gebleken. De bijeenkomsten worden door een selecte groep bezocht. De realiteit van het bedrijfsleven is, dat de de core-business vrijwel altijd prevaleert.

Een positieve ontwikkeling is de vorming van de ‘Vrienden van de Techniek’. Deze stichting i.o. bestaat uit 5 clusters vanuit de verschillende branches die een afvaardiging hebben in een overkoepelend bestuur. De doelstelling is om activiteiten m.b.t. leren en werken in de techniek op elkaar af te stemmen. Dit platform heeft ook tot doel om een structuurversterking op basis van kennisdeling en co-creatie te creëren.

 

deelproject: AC Duurzaam

regio: Hoogeveen

doelen: innovaties in het onderwijsprogramma rond de thema’s Duurzaamheid en Energie sneller doorvoeren en studenten beter voorbereiden op de praktijk

gerealiseerd in 2017:

In 2017 zijn de ingezette lijnen voor samenwerking tussen Alfa-college en de betrokken bedrijven verder uitgewerkt en vanaf het nieuwe schooljaar is begonnen met gezamenlijk optrekken binnen en buiten de school in multidisciplinaire teams. De eerste reacties zijn zowel van studenten, docenten en partners positief.

Lesprogramma’s zijn aangevuld en nieuwe concepten zijn uitgeprobeerd. Workshops , gastlessen op school en excursies naar bedrijven en bouwplaatsen zijn verzorgd in samenwerking met het bedrijfsleven. De lesprogramma’s en de verbinding naar het bedrijfsleven zijn vastgelegd en ook geëvalueerd.

 

deelproject: ICT Academie

regio: Hoogeveen

doel: gezamenlijk door ICT-bedrijven en onderwijs ontwikkelen van onderwijsinhoud en onderwijsplan voor ICT-opleidingen

gerealiseerd in 2017:

De bedrijven die in eerste instantie betrokken waren bij de opzet van de ICT- Academie hebben zich ten tijde van de start van het programma teruggetrokken. Hierdoor is er een vertraging ontstaan in het realiseren van een aantal doelen. In het schooljaar 2016-2017 zijn nieuwe bedrijven gevonden die graag wilden participeren in het concept. Met de bedrijven is kritisch gekeken naar het onderwijsprogramma en zijn aanbevelingen overgenomen en uitgevoerd. Een significant deel van het onderwijsprogramma wordt uitgevoerd in projecten. Deze projecten zijn over het algemeen opdrachten die door externe bedrijven en organisaties worden aangeleverd. De methodiek die hierbij wordt toegepast is SCRUM. Deze werkwijze wordt ook veel in IT-bedrijven toegepast. Hierdoor is de manier van werken zeer herkenbaar bij bedrijven en is de participatiedrempel lager gemaakt. Kortom: de structuur is ingeregeld. Gaandeweg het jaar 2017 heeft de fysieke omgeving van de ICT Academie vastere vorm gekregen, waarbij ook diverse opties voor externe huisvesting zijn onderzocht. Met de aangesloten partners is een businessplan besproken en goedgekeurd, waardoor de participatie met de partners is verstevigd. De verbinding met het onderwijs is door de wisseling van projectleider tijdelijk onderbroken geweest.

Bij de ontwikkeling van de ICT Academie is ook het beschrijven van leerlijnen voor de opleidingen in een parallel proces gerealiseerd. Deze leerlijnen zijn de basis voor de opleiding en hebben tot doel studenten meer zelfstandig door de opleiding te laten gaan. De projecten die ingebracht worden door externe opdrachtgevers, zijn een belangrijk onderdeel van de leerlijnen.

 

deelproject: Oplaadpunt Het Klooster

regio: Hoogeveen

doelen: creëren van een omgeving waar professionals uit diverse disciplines en onderwijs samen effectief en continu leren omgaan met de veranderende vraag van de regionale zorgeconomie

gerealiseerd in 2017:

Binnen dit deelproject heeft een nadere verkenning plaatsgevonden over hoe een lerend netwerk met alle aangesloten partners kan worden opgezet. Tot dat moment was de samenwerking meer gericht op individuele partners, of met enkele partners. Met S-BB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zijn gesprekken geweest, met name over de erkenning van het leerbedrijf. Er is een eerste aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een pilot waarbij HBO sport studies worden betrokken. Verder hebben er gesprekken plaatsgevonden over de inzet van keuzedelen als versterking van het leerwerkconcept. Om de 3 maanden heeft er een partnerbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij regionale innovatievraagstukken zijn verkend en verder doorontwikkeld. Hoogeveen als gemeente met een lage sociaal-economische score, is hierbij een belangrijk item.

De deelprojecten Oplaadpunt Het Klooster en Geopark de Hondsrug/Hunebedcentrum trekken gezamenlijk op. Onderstaande acties gelden ook voor dat deelproject:

 • alle opleidingen zijn op de dinsdagmiddag ingeroosterd voor het werken aan projecten;
 • het traject ‘coaching docenten’ is in gang gezet;
 • ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar zijn innovatievraagstukken verkend bij de partners;
 • vanaf september 2017 zijn er vanuit de RIF docentengroep twee junior-projectleiders aangesteld. Hierdoor vindt er een verduurzaming plaats van opgedane kennis vanuit de projectleiders en kunnen de projectleiders zich meer richten op innovatie, waarbij de lopende organisatie werd geborgd.

 

deelproject: Geopark de Hondsrug/Hunebedcentrum

regio: Hoogeveen

doelen: verspreiden van de waarde van de Drentse cultuur en natuur en van een gezonde leefstijl en vitaliteit onder (zorg)toeristen en de (oudere) bewoners van Drenthe

gerealiseerd in 2017:

in samenwerking met S-BB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is leerwerkplaats Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug verder uitgewerkt. Verkend zijn erkenningen en wijze van samenwerking. In schooljaar 2017- 2018 wordt ook intensiever met de HBO-opleidingen Leisure & Tourism samengewerkt. Verder hebben er gesprekken plaatsgevonden over de inzet van keuzedelen als versterking van het leerwerkconcept.

Elke 3 maanden heeft er een partnerbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij regionale innovatievraagstukken zijn verkend en verder doorontwikkeld waarbij belangrijke thema’s waren: oergezond/foodforest, wandelroute Huneweg en Hunepad en diverse arrangementen.

 

deelproject: Werkplaats Entree

regio’s: Hoogeveen en Hardenberg

doelen: bieden van een opleiding aan kwetsbare jongeren waardoor zij zich staande kunnen houden op de arbeidsmarkt en verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsopleiding in Drenthe

gerealiseerd in 2017:

Van de beoogde Werkplaats Entree in Hoogeveen is in schooljaar 2016-2017 niets gerealiseerd. Er is geen netwerk opgebouwd en er is geen samenwerking van de grond gekomen met de in de RIF-aanvraag genoemde Hoogeveense (winkel-)bedrijven, met uitzondering van VEPA. Dit bedrijf heeft wel geïnvesteerd in een nieuwe, centraal gelegen lesruimte in de productiehal en is nadrukkelijk uit op het verduurzamen van de samenwerking. Het inrichten van het beoogde BPV-plein in Hoogeveen is niet gelukt. Daarom is besloten is om de RIF-middelen over te hevelen naar het project ‘Werkplaats Entree’ (Hardenberg).

In Hardenberg is gestart met een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeenten Hardenberg en Ommen, de PRO-scholen in Hardenberg en Ommen, de Ambelt, S-BB, Samenwerkingsverband VO Noordoost-Overijssel, Larcom en het Alfa-college. In de bijeenkomst is de centrale vraag gesteld hoe de regio kan samenwerken om de doelgroep op de juiste plaats te krijgen. De eerste stappen zijn gezet, waarbij de volgende aandachtspunten van belang zijn:

 • behoefte bepalen van bedrijven / sectoren;
 • via VSV-projecten mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken en evt. statushouders daarbij betrekken.

 

deelproject: Vitaal Doen

regio: Hardenberg

doelen: ondersteunen van het doel van Vitaal Vechtdal door het versterken van het innovatief vermogen van onderwijs en zorginstellingen en door het opleiden van mensen die mee kunnen bewegen met en inspelen op de veranderingen in het werkveld van de zorg

gerealiseerd in 2017:

In 2017 zijn een groot aantal activiteiten uitgevoerd, zoals:

 • kennisdeling georganiseerd door Welthuus,bedrijf voor zorg en innovatietechniek;
 • vormgegeven aan de Nationale Ouderendag op 6 oktober ’17 waarbij 50 wensen zijn vervuld;
 • het wijkleercentrum DOEN! uigerold. Alle 1e jaars studenten Dienstverlening niveau 2 zijn ondergebracht in een externe ruimte, beschikbaar gesteld door aangesloten partners. Vanuit deze ruimte gaan studenten op pad om te ondersteunen bij niet-geïndiceerde zorg van veelal cliënten van de betrokken partners. Deze nieuwe manier van onderwijs wordt onderzoekmatig gevolgd;
 • in samenwerking met LOI op 27 november het HBO–V traject in de regio gestart;
 • in samenwerking met BTW, Vitaal Vechtdal en Projectenbureau DOEN! een congres over Positieve Gezondheid georganiseerd;
 • gesprekken gevoerd met diverse partijen met als onderwerp participatie in dit RIF-project en het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten gericht op Vitaal Vechtdal!;
 • een samenwerking opgezet met het RIF-project Technologisch lab van Landstede, met als doel samen op te trekken in het ontwikkelen en examineren van het keuzedeel zorg en technologie voor de niveaus 2 tot en met 4;
 • actief geparicipeerd in ‘All you can learn’, het RIF-project van een zeer groot aantal diverse partners dat tot doel heeft om HET open leerplatform voor onderwijs, werkveld en alle betrokkenen binnen Zorg en Welzijn in Oost Nederland te realiseren.

Bijlage 14 - Overzicht innovatieplannen

titel project doel voortgang
Het traject van A tot Z (Admiraal de Ruyterlaan) Zorgen dat de “statushouder” als student een wel overwogen keuze kan maken, waardoor de doorstroom naar het MBO wordt bevorderd. De student wordt goed voorbereid op het MBO en de docent wordt voorbereid op de komst van een NT2-student, waardoor de student in een verantwoorde leeromgeving het beste uit zichzelf kan halen. Hierdoor wordt uitval voorkomen en krijgt de student meer kans op de arbeidsmarkt.
Het Alfa-college wil dat een student niet alleen inburgert, maar ook maatschappelijk succesvol is. Dat de student kan participeren in de maatschappij door middel van opleiding en (vrijwilligers)werk. In ons project richten we ons op alle sectoren, maar specifiek op de sectoren: Techniek, Horeca en Logistiek. In deze sectoren zijn krapteberoepen, waarbij de kans op werk in Noord-Nederland groter is.
Het afgelopen half jaar hebben we een onderzoek gedaan bij diverse mbo-opleidingen, de schakelklas en de doelgroep naar de aansluiting van de inburgering bij het mbo.
Enkele conclusies zijn:
- Het reguliere inburgeringstraject sluit niet aan bij de schakelklas en/of het mbo. In het reguliere inburgeringstraject is geen of weinig aandacht voor o.a. vaktaal, studie- en werknemersvaardigheden, 21eeuwse skills, Engels en rekenen. Ook moet de woordenschat vergroot worden.
- Inburgeraars hebben vaak een verkeerd beroepsbeeld en weten onvoldoende over het Nederlandse onderwijssysteem.
- De professionals in het mbo, weten onvoldoende over de inburgering en de daarbij behorende cultuuraspecten.

Het komend half jaar worden diverse producten ontwikkeld voor:
- Verwerven van extra taal en competenties
- Oriëntatie op beroep en mbo
- Professionalisering van docenten (Inburgering, mbo en LBC)
De doorlopende leerlijn (Hoogeveen) Het verbeteren van de aansluiting vmbo-mbo
Het toekomstbestendig maken van Het onderwijsaanbod binnen de sector Techniek in Hoogeveen en regio.
Het ontwikkelen van een model ‘doorlopende leerlijn” dat overdraagbaar is naar andere sectoren waarbij het sociaal-constructivistisch leren als uitgangspunt leidend is.
Het bevorderen van een intensieve samenwerking met Het relevante bedrijfsleven voor zowel vmbo als mbo.
De plannen worden in de laatste periodes van het jaar uitgevoerd. Dat heeft te maken met vertraging bij het vmbo enerzijds en de wat lagere werkdruk in deze periode. Ondertussen zijn de docenten gemuteerd naar de kostenplaats en wordt er in hoog tempo productie gemaakt. Wekelijks zijn er bijeenkomsten, waardoor in gecomprimeerde tijd er veel gerealiseerd wordt. Het model is ondertussen in gebruik genomen en de producten worden ontwikkeld. Het komt goed en de doelstellingen zullen naar verwachting worden gehaald.
Niemand de deur uit zonder rode loper (Boumaboulevard) Het terugdringen van VIV (VIV door N4 studenten neemt toe):
- door oog te hebben voor de studenten, de problematiek van de student te kennen en hen bij het onderwijs (contact met de mentor/coach) te blijven betrekken kunnen we naar de behoefte van de student inzoomen en aanbieden wat hij zij nodig heeft om onderwijs succesvol te volgen
- Cross-over met andere locaties door kennis en expertise voor docenten te vergroten door het aanbieden van workshops over het hoe en waarom van de techniek (SMART) en de pedagogiek achter terugdringen verzuim
Op iedere verdieping aan de Bouma is een maatwerklokaal waarin op basis van vaste structuren studenten met ‘problemen’ opgevangen. Voorbeelden hiervan zijn: problemen bij het plannen en organiseren, concentratie- en/of gedragsproblemen in de klas, dyslexie en/of dyscalculie. Het gaat altijd om tijdelijke opvang onder verantwoordelijkheid van het onderwijs, de mentor van de student. Deze wijze van opvang past bij de pedagogisch-didactische visie van de locatie en heeft als doel studenten binnen boord te houden, dus uitval te reduceren. Opmerkelijk is dat soms ook versnellers komen.
Er is ook samenwerking met de locatie Kluiverboom en de locatie Kardinge.
Kenmerk van deze lokalen is dat de deur altijd open staat, iedereen kan altijd binnenlopen.
Er wordt veel gebruik gemaakt van deze ondersteuningsvorm.
Transfer (Boumaboulevard) Een volwaardig doorstroomtraject creëren om VSV te voorkomen, een overbruggend traject aan te bieden dat voldoet aan de eisen van leerplicht én de kans van slagen van studenten in een volgende opleiding te vergroten door goed te oriënteren en voor te bereiden op een vervolgstap voor de locaties Bouma boulevard en Admiraal de Ruyterlaan, in samenwerking met het RMC en stichting SCN. Gedurende periode 1 en 2 is hard gewerkt aan een inhoudelijke ontwikkeling van het concrete programma voor de doelgroep.
Maandag 5 februari is Expeditie 2.0 van start gegaan met een groep van 12 leerlingen. De leerlingen zijn aangedragen door de lbc’ers. We hebben de bekendmaking van het project eerst klein gehouden/ niet teveel reclame gemaakt omdat we verwachtten dat we dan een te grote instroom zouden hebben bij de start.
De leerlingen hebben allemaal voorafgaand een intake gesprek gehad. Ook hebben ze vooraf een informatiebrief gekregen met daarin ook onder andere het rooster.
De studente volgen een aantal dagdelen op de Bouma en op de Admiraal de Ruyterlaan. Ook zij ze twee dagdelen ondergebracht bij SCN aan de Travertijnstraat. Daarnaast volgen ze op donderdag stages en/of meeloopdagen van de verschillende opleidingen.
Er zijn momenteel verkennende gesprekken met de gemeente (RMC) om ook het programma ‘wat wil je nou’ (van gemeente en Subrosa) te integreren in het programma van Expeditie 2.0.
Het programma richt zich er op dat leerlingen na ongeveer tien weken weer uit stromen. Tussentijdse instroom is mogelijk. Ook leerlingen van de Admiraal kunnen meedoen aan Expeditie 2.0.
Live Care Technology (Admiraal de Ruyterlaan/Kluiverboom) Wij willen dat onze studenten met een diploma van het Alfa-college erop kunnen vertrouwen toegerust te zijn op wat de beroepspraktijk ook op langere termijn vraagt. Dit willen we bereiken door ze een eigentijdse, Multidisciplinair ingerichte leer-werkcontext aan te bieden in samenwerking met regionale bedrijven en instellingen Een oriëntatie op samenwerking met andere disciplines, met name in de cross-over tussen Zorg en Techniek.
Ook bedrijven zien deze toenemende vraag en er komen talloze ideeën en initiatieven los. Ook in onze regio. Deze leiden tot samenwerkingsverbanden, waar ook het Alfa-college al in participeert, zoals het Zorg Innovatie Forum en de Health Hub in Roden. Deze samenwerking willen we voor onze studenten verbreden, verstevigen en verduurzamen.
Sommige zorginstellingen nemen voorzichtig deel aan de ontwikkelingen. Maar op de werkvloer dringen innovatieve mogelijkheden maar mondjesmaat door.
De studenten van het Alfa-college kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.
Ondersteund met een innovatiesubsidie van het CvB, draait vanaf september 2017 een uniek samenwerkingsproject. In de Health Hub in Roden, waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten op het snijvlak van Zorg en Techniek, werken studenten van 2 opleidingen van het Alfa-college elkaar iedere maandag, 10 weken lang samen aan concrete casussen.
Studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende brengen van hun stages situaties in, waar, naar hun inschatting, inbreng vanuit techniek kwaliteit van zorg of van leven zou kunnen toevoegen. Samen met studenten van Techniekopleidingen Human Technology en Installatie Techniek worden ideeën uitgewerkt in een presentatie of een prototype en uiteindelijk getoond op een door de studenten zelf georganiseerde zorgmarkt. Het enthousiasme van de studenten straalt steeds meer af op de bedrijven en zorginstellingen, die ontdekken hoe creatief en concreet onze mbo'ers blijken te kunnen zijn.
De gedachte achter dit project is, dat innovatie moeilijk tot stand komt ‘tussen 4 muren en 2 bellen’. Out-of-the-schoolbox een beroep doen op de ervaringen en eigentijdse inzichten van de studenten zelf, hen het vertrouwen geven en de ruimte om, kritisch door de docenten gevolgd, naar eigen inzicht samen te werken aan het werkveld van hun toekomst, blijkt wel te werken.
Met elkaar zorgen we voor een bijzonder goede sfeer en interesse in elkaars perspectief en mogelijkheden. En zo blijken onze mbo-studenten, al tijdens hun opleiding een mooie rol te kunnen spelen bij slimme oplossingen van een van de grootste problemen van onze tijd, de toenemende zorgvraag en het enorme tekort aan personeel.
De Nieuwe Wierde (Kluiverboom) In samenwerking met een aantal lokale partners willen we in de zorginstelling ‘De Nieuwe Wierde’ studenten praktijkonderwijs laten volgen voor de opleidingen Kok niveau 2 en Dienstverlener niveau 2.
We laten onze studenten leren in een contextrijke leeromgeving, dit betekent ook dat ze vanaf het begin geconfronteerd worden met een echte werkelijkheid, met alle voors- en tegens van dien. Verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, probleemoplossend leren denken, creativiteit etc. zijn daarin, naast de vakinhoudelijke aspecten, belangrijke ‘skills’ die een grote rol spelen in hun latere maatschappelijke carrière.
Het project is helaas nog niet van start gegaan. Eind 2017 waren er nog geen afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de NNCZ (verantwoordelijk voor de verzorging van de bewoners in ‘de Nieuwe Wierde’) en de Stichting MFC de Wierde (verantwoordelijk voor de exploitatie van het openbare deel (m.n. de begane grond)) van het gebouw. Het Alfa-college heeft er al meerdere keren op aangedrongen dat de samenwerking tussen deze beide partijen duidelijk moet zijn voordat er een leertraject op de locatie kan starten. Inmiddels is er wel een stagetraject gestart vanuit de reguliere FD niveau 4 opleiding, en worden er initiërende gesprekken gevoerd met de opleidingscoördinator van de NNCZ op locatie.
Naar een professionele leergemeenschap (Hardenberg) Samen met de regionale partners een uitdagend traject ontwerpen met verschillende opleidingen. Dit gebeurt door het concept leerafdeling uit te breiden tot een professionele leergemeenschap waarbinnen de zorgvragers optimale zorg ontvangen.
Naast zorg- en welzijnsstudenten zullen ook studenten van Inburgering, Dienstverlening, ICT, Leisure & Hospitality, de Groene Welle, HBO (-V) worden betrokken en het UWV Werkbedrijf/de gemeente gevraagd om zij-instromers en herintreders de mogelijkheid te bieden om opgeleid te worden binnen deze te ontwikkelen leergemeenschap.
Met de betrokkenen, de medewerkers van de Delle (SXB/CFH) is een traject ingegaan om naast een zo pluriform mogelijke deelname; Hogeschool Windesheim, VP, VZ, Dienstverlening, Uiterlijke verzorging, Kappersopleiding, participatie van de Groene Welle, instroom uit de volwasseneducatie, ook een andere zorgvisie te introduceren; Niet zorgen voor, maar zorgen met de bewoners in de psychogeriatrie.
Op beide terreinen zijn verschillende activiteiten gebeurd. Er zijn afspraken met de Uiterlijke verzorging en de Kappers uit Hoogeveen, er worden stappen gemaakt richting de Groene Welle in het LOC en zij blijken allemaal enthousiast en bereid deel te nemen. Dat lijkt te gaan lukken.
Wat betreft de instroom van volwassen studenten, eventueel uit de UWV zoeken wij contact met andere initiatieven binnen het Alfa-college en de gemeente. Dit is uitermate bemoedigend.
Moeilijker en misschien iets te ambitieus voor een eenjarig project is de verandering van visie binnen de afdeling. Hoewel het naadloos aansluit bij de visie en het streven van de Saxenburgh blijkt voor de praktische uitvoering op de werkvloer dat wij nog een aantal bijeenkomsten met alle betrokkenen; medewerkers, staf, mantelzorgers, vrijwilligers en stagiaires, nodig zullen hebben om de bewoners een zo betekenisvol en gelukkig mogelijk verblijf te bieden.
Zingend inburgeren (Hardenberg) Het oprichten van een koor in de gemeente Hardenberg waar inburgeraars en ouderen met ondersteuning van studenten van het Alfa-college, Nederlandstalige liederen zingen. Het plezier in het zingen moet hierbij voorop staan en niet zozeer het “mooi” of “goed” kunnen zingen.
De meerwaarde voor de verschillende doelgroepen is:
- Voor inburgeraars is het een middel om de taal te leren en in contact te komen met ouderen en jongeren van de gemeente Hardenberg, waardoor zij meer in verbinding komen met de omgeving.
- Voor ouderen kan het de eenzaamheid verminderen en draagt het bij aan het gevoel van “belangrijkheid”; zij leveren immers een bijdrage aan het welbevinden van anderen en zijn “expert” op het terrein van het Nederlandstalig lied.
- Voor studenten Medewerker maatschappelijk zorg en Onderwijsassistenten is het koor een reële context om te leren.
- Voor iedereen draagt het bij aan een beter begrip van en voor elkaar.
In oktober is het koor gestart. Er zijn voldoende studenten MZ/VZ die deelnemen aan het koor namelijk 10 en dat was ook de opzet. Vanuit inburgering nemen er 12 studenten deel en ook dat was beoogd. Vanuit de stuw zijn er voldoende ouderen die deelnemen aan het koor. Er is een positieve samenwerking met de Stuw en het Taalpunt (bibliotheek).
Er is een enthousiaste dirigent die bereid is om zich te verdiepen in het taalniveau van de deelnemers – waardoor hij steeds beter weet hoe een lied aan te leren aan mensen die de taal nog moeten leren. Liedkeuze mag echter wel wat moderner en daar wordt nu aan gewerkt..
De Buurtkamer blijkt wel een hele kleine ruimte met een laag plafond, wat het lastig maakt om er lekker te kunnen zingen met een koor.
De deelnemende studenten MZ/VZ volgen daarnaast de cursus om Taalcoach te worden, dit was niet zo bedacht van te voren, maar wel een mooie bijkomstigheid. Aandachtspunt is, dat studenten Inburgering / Entree NT2– ondanks opgave – soms niet op komen dagen.
Alfa-travel Vanaf juni 2018 is op het Alfa-college Hardenberg “Alfa-travel ” actief. Binnen deze organisatie is een advies- en informatiebalie, waar aanvragen voor internationale stages en individuele- of groepsreisactiviteiten kunnen worden ingediend. Tevens gaat deze organisatie actief aan de slag met het ontwikkelen, organiseren, boeken en uitvoeren van zorgvakanties voor ouderen en mensen met een beperking. Deze organisatie wordt gevormd door studenten van de opleidingen Travel & Hospitality, Mbo-verpleegkunde en Verzorgende-ig in co-makership met de diverse werkvelden. Een actieve reisadviesbalie is ingericht en wordt bemand door 2 studenten van T&H. docenten en studenten maken inmiddels gebruik van deze balie om excursies en schoolreizen te boeken (hiervoor wordt een online schoolreiscatalogus voor opgezet) en internationale stages aan te vragen. De zorgvakanties vragen meer aandacht en lopen vertraging op in de uitvoering. Dit heeft voornamelijk te maken met de interne organisatie: het afstemmen van projectmomenten, stageperioden e.d. Deze zaken zijn inmiddels wel opgepakt. De eerste 3 zorgvakanties staan nu gepland voor september. Een lastige is ook dat de SBB geen erkenning wil geven als stageplaats omdat de balie binnen school is. Hiervoor moet een oplossing gevonden worden. De externe contacten met Baalderborg, Zwiesseborg en de Saxenburggroep zijn heel goed. Er is grote bereidheid om de zorgvakanties uit te voeren.