Balans per 31-12-2017 na resultaatbestemming

B.1 Balans per 31-12-2017 na resultaatbestemming

Activa

Activa
    31/12/17     31/12/16  
    EUR     EUR  
  Vaste activa          
1.2 Materiële vaste activa          
1.2.1 Gebouwen en terreinen  66.187.048       68.662.812   
1.2.2 Inventaris en apparatuur  7.179.028       8.089.949   
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen  78.647       102.973   
       73.444.723       76.855.734 
             
1.3 Financiële vaste activa    8.899.341       9.050.801 
             
  Totaal vaste activa    82.344.064       85.906.535 
             
  Vlottende activa        
1.5 Vorderingen          
1.5.1 Debiteuren  344.667       366.658   
1.5.3 Groepsmaatschappijen  255.026       74.558   
1.5.5 Studenten/cursisten  1.653.681       1.270.492   
1.5.6 Overige overheden  1.917.665       1.692.219   
1.5.7 Overige vorderingen  52.285       20.203   
1.5.8 Overlopende activa  1.241.136       815.834   
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  514.752‑      284.107‑  
       4.949.708       3.955.857 
1.6 Effecten          
1.6.3 Overige effecten -      80.000   
      -      80.000 
             
1.7 Liquide middelen    23.354.937       15.906.023 
             
  Totaal vlottende activa    28.304.645       19.941.880 
             
             
             
             
  Totaal activa    110.648.709       105.848.415 

Passiva

Passiva
    31/12/17     31/12/16  
    EUR     EUR  
             
2.1 Eigen vermogen          
2.1.1 Algemene reserve  43.402.015       39.537.524   
2.1.2 Bestemmingsreserve  1.401.883       1.619.389   
2.1.8 Statutaire reserves  1.066       1.066   
     44.804.964       41.157.979 
2.2 Voorzieningen          
2.2.1 Personeelsvoorzieningen    6.836.052       4.885.929 
             
2.3 Langlopende schulden    43.052.840       45.068.384 
             
2.4 Kortlopende schulden          
2.4.1 Kredietinstellingen  2.371.868       2.665.437   
2.4.2 Vooruitgefact. en -ontv. term. OHW  2.360.520       1.330.455   
2.4.3 Crediteuren  2.617.186       2.298.665   
2.4.7 Belastingen en premies Soc. Verz.  3.252.982       3.132.068   
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  842.923       687.405   
2.4.10 Overlopende passiva  4.509.374       4.622.093   
       15.954.853       14.736.123 
             
             
             
             
  Totaal passiva    110.648.709       105.848.415